Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
25.06.2008 Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
24.06.2008 Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler
24.06.2008 Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
24.06.2008 Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte kommunikasjonstjenester
24.06.2008 Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
24.06.2008 Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
22.06.2008 Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar
22.06.2008 Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter
22.06.2008 Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
22.06.2008 Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
22.06.2008 Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
20.06.2008 Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
19.06.2008 Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
19.06.2008 Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
19.06.2008 Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg
19.06.2008 Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
19.06.2008 Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
19.06.2008 Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
19.06.2008 Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
19.06.2008 Godkjente instanser til føring av register over svin i USA
19.06.2008 Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
17.06.2008 Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
17.06.2008 IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
17.06.2008 Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA
17.06.2008 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
16.06.2008 Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
15.06.2008 Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
15.06.2008 Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
12.06.2008 Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
12.06.2008 Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
12.06.2008 Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
12.06.2008 Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
09.06.2008 Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
06.06.2008 Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
04.06.2008 Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
03.06.2008 Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
03.06.2008 Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland
02.06.2008 Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
02.06.2008 Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
02.06.2008 Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
02.06.2008 Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
02.06.2008 Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
02.06.2008 Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
02.06.2008 Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
02.06.2008 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
02.06.2008 Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)

Sider