Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
26.01.2008 Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
26.01.2008 Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler
26.01.2008 Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
24.01.2008 Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
24.01.2008 EUs ordning for katastrofeberedskap
22.01.2008 Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
22.01.2008 Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
22.01.2008 Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
22.01.2008 Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
22.01.2008 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
22.01.2008 Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
22.01.2008 Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
22.01.2008 Miljømerking av jordforbedringsmidler
22.01.2008 Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
22.01.2008 Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros
20.01.2008 Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
20.01.2008 Vikarbyrådirektivet
20.01.2008 Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
20.01.2008 Tildeling av EUs miljømerke
20.01.2008 Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
20.01.2008 Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
20.01.2008 Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
20.01.2008 Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter
20.01.2008 Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
20.01.2008 Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
20.01.2008 Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
20.01.2008 Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet
20.01.2008 Import av fersk oksekjøtt fra Brasil
17.01.2008 Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
15.01.2008 Våpendirektivet
14.01.2008 Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
14.01.2008 Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
14.01.2008 Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
12.01.2008 Felles normer for luftfartssikkerhet
12.01.2008 Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
11.01.2008 Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
11.01.2008 Farging av legemidler (kodifisering)
10.01.2008 Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
09.01.2008 Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
09.01.2008 Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
06.01.2008 Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
06.01.2008 Registersystem for CO2-kvotehandel
06.01.2008 Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
06.01.2008 Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
06.01.2008 Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
06.01.2008 Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
06.01.2008 Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
06.01.2008 Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
01.01.2008 Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
01.01.2008 Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler

Sider