Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
29.11.2007 Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
29.11.2007 Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
24.11.2007 Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
22.11.2007 Statistikk over informasjonssamfunnet
19.11.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
16.11.2007 Krystalglassdirektivet
12.11.2007 Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
12.11.2007 Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
10.11.2007 EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
08.11.2007 Vanndirektivet
27.10.2007 Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
16.10.2007 Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense
05.10.2007 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
01.10.2007 Rammeavtale om foreldrepermisjon
20.08.2007 Andre livsforsikringsdirektiv
19.04.2007 Anskaffelsesdirektivet
05.04.2007 Erstatningsordninger for investorer
25.03.2007 Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået

Sider