Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
16.04.2008 Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
16.04.2008 Konservert melk beregnet på konsum
16.04.2008 Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
16.04.2008 Merking av tannkrem med fluorinnhold
16.04.2008 Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked
15.04.2008 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
15.04.2008 Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
12.04.2008 Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland
12.04.2008 Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
12.04.2008 Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland
12.04.2008 Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin
12.04.2008 Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia
12.04.2008 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008
10.04.2008 Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
10.04.2008 Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
10.04.2008 Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
10.04.2008 Inspeksjoner innen maritim sikring
10.04.2008 Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
10.04.2008 Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
08.04.2008 Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
07.04.2008 DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
07.04.2008 Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
07.04.2008 Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet
04.04.2008 Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
04.04.2008 Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
03.04.2008 Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
03.04.2008 Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
03.04.2008 Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
03.04.2008 Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
01.04.2008 Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
01.04.2008 Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue
31.03.2008 Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
31.03.2008 EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
31.03.2008 Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
31.03.2008 Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen
31.03.2008 Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009
27.03.2008 Markedsføringstillatelser for legemidler
27.03.2008 Brannsikkerhetskrav for sigaretter
27.03.2008 Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
27.03.2008 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
27.03.2008 Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene
19.03.2008 Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur
16.03.2008 Felles koder for offentlige kontrakter (CPV)
16.03.2008 Statistikk over landbruksregnskaper
16.03.2008 Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer
16.03.2008 Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler

Sider