Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.12.2007 Strukturstatistikk for næringslivet
14.12.2007 Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
14.12.2007 Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
14.12.2007 Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
14.12.2007 AMT-direktivet om utøvelse av fjernsyns- og medievirksomhet
14.12.2007 Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
14.12.2007 Statistikk om utdanning og livslang læring
14.12.2007 Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
14.12.2007 Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
14.12.2007 Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
14.12.2007 Undersøkelser av sjøulykker
14.12.2007 Produkter til avansert terapi
14.12.2007 Markedsføring av pyrotekniske produkter
14.12.2007 Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
14.12.2007 Slaktekyllingsdirektivet
14.12.2007 EUs folkehelseprogram (2008-2013)
14.12.2007 Kontroll av fugleinfluensa
14.12.2007 Betalingstjenestedirektivet
14.12.2007 Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
14.12.2007 Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
13.12.2007 Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
13.12.2007 Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
12.12.2007 Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
11.12.2007 Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
11.12.2007 Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
11.12.2007 Bruk av personlig verneutstyr
10.12.2007 Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
10.12.2007 Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
09.12.2007 Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
09.12.2007 Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
09.12.2007 Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
09.12.2007 Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
09.12.2007 Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
09.12.2007 Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
09.12.2007 Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
09.12.2007 Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
09.12.2007 Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
09.12.2007 Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
09.12.2007 Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
09.12.2007 Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
09.12.2007 Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
09.12.2007 Handel med fôrblandinger
09.12.2007 Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
09.12.2007 Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
09.12.2007 Sperresoner i forbindelse med blåtunge
09.12.2007 Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
09.12.2007 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
09.12.2007 Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
09.12.2007 Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
09.12.2007 Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge

Sider