Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
05.04.2005
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
05.04.2005
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
31.03.2005
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
15.03.2005
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
28.12.2004
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
23.12.2004
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
21.12.2004
Advokatdirektivet
10.12.2004
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
25.10.2004
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
29.09.2004
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
22.09.2004
Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet
23.07.2004
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
14.07.2004
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
14.07.2004
EUs kulturprogram (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
14.07.2004
EU-programmet Media 2007
14.07.2004
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
04.07.2004
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
04.07.2004
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
30.06.2004
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
30.04.2004
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
21.04.2004
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
02.04.2004
Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
16.03.2004
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
16.03.2004
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
12.03.2004
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
03.03.2004
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
03.03.2004
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
03.03.2004
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
18.02.2004
Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
12.02.2004
VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet
10.02.2004
Styrket sikkerhet i havner
31.01.2004
Tjenestedirektivet
07.01.2004
Vannforurensningsdirektivet
11.12.2003
IMS-koden for sikker skipsfart
10.12.2003
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
10.12.2003
Energitjenestedirektivet
10.12.2003
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
27.11.2003
Avfallsdirektivet
11.11.2003
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
10.11.2003
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
05.11.2003
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
29.10.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
29.10.2003
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
21.10.2003
Førerkortdirektivet 2006
21.10.2003
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
24.09.2003
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
19.09.2003
Grunnvannsdirektivet
11.08.2003
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
01.08.2003
Økodesigndirektivet 2005 om krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
31.07.2003
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
31.07.2003
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
23.07.2003
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
23.07.2003
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
18.07.2003
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
16.07.2003
Påstandsforordningen for matvarer
16.07.2003
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
08.07.2003
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
30.06.2003
Avfallstransportforordningen
02.06.2003
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
03.05.2003
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
29.04.2003
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
23.04.2003
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
14.03.2003
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
11.02.2003
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
30.12.2002
Tunneldirektivet
04.12.2002
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
20.11.2002
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip
15.10.2002
BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
02.10.2002
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
12.09.2002
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
11.09.2002
Forbrukerkredittdirektivet
04.09.2002
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
11.07.2002
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
07.06.2002
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
14.05.2002
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
22.03.2002
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
20.03.2002
Vikarbyrådirektivet
07.03.2002
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
21.02.2002
Miljøansvarsdirektivet
23.01.2002
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
17.01.2002
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
21.12.2001
Flypassasjerforordningen 2004
11.12.2001
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
30.11.2001
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
26.11.2001
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
26.11.2001
Legemidler for mennesker
26.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
23.10.2001
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
12.10.2001
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
03.08.2001
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
25.07.2001
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
25.07.2001
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
14.06.2001
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
14.06.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
31.05.2001
Tobakksreklamedirektivet
30.05.2001
Prospektdirektivet om verdipapirer
30.05.2001
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
23.05.2001
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
21.05.2001
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
11.05.2001
Bygningsenergidirektivet 2002
23.03.2001
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
20.03.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
13.03.2001
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
07.02.2001
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
02.02.2001
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (2003)
18.01.2001
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
19.12.2000
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
08.12.2000
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
07.12.2000
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
08.11.2000
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
12.10.2000
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
27.09.2000
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
15.09.2000
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
26.07.2000
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
26.07.2000
Støydirektivet
19.07.2000
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
14.07.2000
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
14.07.2000
Næringsmiddelhygieneforordningen
14.07.2000
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
12.07.2000
eKom-rammedirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
12.07.2000
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
12.07.2000
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
12.07.2000
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
12.07.2000
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
12.07.2000
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
12.07.2000
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
29.06.2000
Miljøinformasjonsdirektivet
21.06.2000
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
20.06.2000
Sommertidsdirektivet
30.05.2000
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
21.03.2000
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
24.02.2000
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
06.01.2000
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
06.01.2000
Ikke-diskrimineringsdirektivet
25.10.1999
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
21.10.1999
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
08.09.1999
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
23.07.1999
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
14.07.1999
Takdirektivet 2001 om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
09.06.1999
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
18.03.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
18.11.1998
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
17.11.1998
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
14.08.1998
Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
27.07.1998
Legemidler mot sjeldne sykdommer
22.07.1998
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
22.07.1998
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
13.05.1998
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
03.03.1998
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
23.02.1998
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
18.02.1998
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
21.01.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
10.12.1997
Dekk for motorvogner og tilhengere
09.12.1997
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
15.07.1997
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
09.07.1997
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
26.02.1997
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
25.11.1996
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
18.06.1996
Forbrukerkjøpsdirektivet
18.09.1995
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
31.05.1995
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser
22.07.1994
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
08.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
08.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
02.12.1993
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
10.11.1993
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
23.12.1992
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
07.07.1992
Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
13.11.1990
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
18.07.1990
Personverndirektivet 1995
08.05.1990
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
21.06.1989
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
30.01.1987
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
19.03.1986
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet

Sider