Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.08.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
03.08.2019 Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
02.08.2019 Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
02.08.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
02.08.2019 Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
01.08.2019 Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2019 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.08.2019 Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2019 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
01.08.2019 Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
31.07.2019 Plantevernmidlers virkning på honningbier
31.07.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
30.07.2019 Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
30.07.2019 Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
28.07.2019 Maksimalpriser for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
26.07.2019 Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
26.07.2019 Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
22.07.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om gummigranulater for sportsplasser
22.07.2019 Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
22.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
22.07.2019 Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker
18.07.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
18.07.2019 Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
17.07.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
17.07.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
13.07.2019 Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
13.07.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
13.07.2019 Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
13.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
13.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
13.07.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
13.07.2019 Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
13.07.2019 Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
13.07.2019 Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
13.07.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
12.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
12.07.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
12.07.2019 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt

Sider