Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.07.2019 Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
11.07.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
11.07.2019 Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.07.2019 Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
11.07.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
11.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
11.07.2019 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
11.07.2019 Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
11.07.2019 Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
11.07.2019 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
11.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
11.07.2019 Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
06.07.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
04.07.2019 Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
04.07.2019 Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
04.07.2019 Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
04.07.2019 Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
03.07.2019 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, fluquinkonazol og tembotrion
01.07.2019 Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
29.06.2019 ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
28.06.2019 Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
28.06.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019 Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019 EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
25.06.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
22.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
22.06.2019 Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
21.06.2019 Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
21.06.2019 Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
20.06.2019 Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
20.06.2019 Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
20.06.2019 Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
20.06.2019 Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
20.06.2019 Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
15.06.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
14.06.2019 Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019 Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
13.06.2019 Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
08.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019 Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
07.06.2019 Markedsordninger for vin: endringsbestemmelser
06.06.2019 Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater

Sider