Europalov - uke 20/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.5.-21.5.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektforordningen for verdipapirer - Rådets 1. gangsbehandling 16.5.2017 (enighet med EP; endelig vedtak).
Rådet la 16. mai siste hånd på behandlingen av Kommisjonens forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet vil i 2019 bli avløst av en forordning.

- EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.5.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017
- Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2017
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2017
- PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Pengemarkedsfondsforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 16.5.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

FORBRUKERVERN
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.5.2017
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.2.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.5.2017
- Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017
- Handelsagentdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2017

HANDELSFORENKLINGER
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner mai 2017 - EØS-rådets konklusjoner vedtatt 16.5.2017
- Handlingsplan for styrking av SOLVIT - EØS-notat offentliggjort 20.5.2017
- Digital portal for informasjon om det indre marked - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- On-line innholdstjenester over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.5.2017 (kompromiss med Rådet)
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.3.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.5.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 17.5.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.5.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017
- Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - EØS-notat offentliggjort 17.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017
- Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol) - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon - EØS-notat offentliggjort 16.5.2017
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

MILJØ
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.5.2017
Havstrategidirektivet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.5.2017
Kriterier og metodestandarder for god miljøtilstand i havområder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2017
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.5.2017

Plantevernmidler
- Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2017
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017
- Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.5.2017.
Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.

- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.2.2017

SELSKAPSRETT
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om oppmuntring til langsiktig aksjonærengasjement - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.5.2017

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.5.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.5.2017
- Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.5.2017
- Digital portal for informasjon om det indre marked - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017

TRANSPORT
- Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.5.2017.
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.

- Førerkortdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.5.2017
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene - Norsk forskrift kunngjort 19.5.2017
- Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
- EU-godkjenning av Kroatias skipsregister - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister - EØS-notat offentliggjort 19.5.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2017
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF) - EØS-notat offentliggjort 20.5.2017
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
- Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.2.2017