Europalov - uke 21/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.5-29.5.2016

Europalov blir en del av Lovdata
Lovdata gjør med dette EØS- og Schengenstoff lettere tilgjengelig både på sine åpne sider og i Lovdata Pro. Dette er informasjon som angår de fleste, men som av mange oppfattes som vanskelig å få oversikt over og å forstå. På de åpne sidene betyr overtakelsen i første omgang at Lovdatas sider blir en inngangsport til europalov.no. For abonnenter på Lovdata Pro betyr endringen at man gjennom en europalovknapp i rettsaktene får direkte tilgang til faktainformasjon om rettsaktene, sakshistorikken og tilknyttede dokumenter.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.5.2016
- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - EØS-notat offentliggjort 26.5.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.5.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av passiva som stammer fra derivater - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.5.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2016
- Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.5.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.5.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.5.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvidasjonsperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2016

FORBRUKERVERN
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
Europakommisjonen la denne uken fram en rekke lovforslag som skal bidra til økt handel på nettet over landegrensene og samtidig gi større forbrukervern. Kommisjonen vil blant annet hindre uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. To andre forslag tar sikte på henholdsvis å lette pakkeleveringen over landegrensene og å styrke samarbeidet mellom nasjonale forbrukermyndigheter. Lovforslagene er ledsaget av en kommisjonsmelding om stimulering av grensekryssende e-handel. Samtidig har Kommisjonen lagt fram en omfattende strategi for onlineplattformer i det digitale indre marked, inkludert et lovforslag om oppdatering av AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester.

Pakkelevering over grensene - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016. Omtale publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 26.5.2016.
- Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25.5.2016.
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.5.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25.5.2016
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.5.2016
- Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-notat offentliggjort 25.5.2016

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Rapport om elektroniske sigaretter lagt fram av Kommisjonen 20.5.2016.
EU-domstolen har avvist å annulere flere bestemmelser i det nye tobakksdirektivet, inkludert forbudet mot smakstilsetninger. I forkant av innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, har regjeringen foreslått å endre tobakkskadeloven i samsvar med det nye regelverket. Det betyr at import og salg av e-sigaretter med nikotin kan bli tillatt i Norge, samtidig som et innføres forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Direktivet medfører nye og større bildeadvarsler på tobakkspakningene, som i tillegg vil bli utstyrt med et sikkerhetsmerke for å kunne spore pakningenes bevegelser og avsløre ulovlig salg og import. Departementet foreslår ikke et forbud mot smakstilsetninger i snus; direktivet medfører uansett et forbud mot å merke snusboksene med smak.

- Medisinsk utstyrsforordningen - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 25.5.2016
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 25.5.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
- Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.5.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Rådets 1. gangsbehandling 27.5.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.5.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.5.2016
- Prosedyreforordningen for statsstøtte - EØS-notat offentliggjort 27.5.2016

KULTUR OG MEDIER
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2016

Fôrvarer
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.5.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.5.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
- Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
- Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2016
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.5.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.5.2016
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonens gjennomføringsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.5.2016
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.5.2016
- Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.5.2016

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 25.5.2016
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.5.2016

MILJØ
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.5.2016
- Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS-notat offentliggjort 26.5.2016

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse virksomme stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.5.2016
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter av medlemslandene) 19.5.2016
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.5.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.5.2016

SELSKAPSRETT
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.5.2016
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.5.2016

STATISTIKK
- Harmoniserte konsumprisindekser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Pakkelevering over grensene - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.5.2016

TRANSPORT
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2016
- Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Åpen konsultasjon om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 27.5.2016
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.5.2016
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.5.2016
- Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2016
- Rettigheter til båtpassasjerer - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 27.5.2016. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25.5.2016. Rapport om anvendelsen av forordningen lagt fram av Kommisjonen 24.5.2016.
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
- Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC - EØS-notat offentliggjort 26.5.2016