Europalov - uke 21/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.5.-27.5.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Norsk lovendring kunngjort 25.5.2018
Elektrisitetsdirektiv III - Norsk lovendring kunngjort 25.5.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 25.5.2018.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 25.5.2018
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 25.5.2018
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 25.5.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2018*
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Investeringer og risiki: informasjon om bærekraftighet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering - Høring om delegert kommisjonsforordning igangsatt av Kommisjonen 24.5.2018*
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.5.2018*
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018

FORSKNING OG UTDANNING
En helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
EU-strategi for unge 2019-2027 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
Nøkkelkompetanser for livslang læring - Rådsvedtak 22.5.2018

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.5.2018

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L. - EØS-notat offentliggjort 23.5.2018

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner mai 2018 - EØS-rådets konklusjoner vedtatt 23.5.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bekjempelse av desinformasjon på nettet - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.5.2018
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018
Onlineplattformer: regler for åpenhet og rettferdighet - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Pressemelding publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 23.5.2018.
EUs ministerråd mottok 2. mai forslaget til EØS-komitebeslutning om inn­lemmelse av personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Ettersom forslaget inneholder substansielle tilpasninger, blant annet om ESAs rolle, må det klareres av Rådet før det kan gå til EØS-komiteen.
Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars forslag til ny personopplysningslov og til endringer av utlendingsloven som gjennomfører EUs nye personvernforordning. Departementet ber også om Stortingets samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. I tillegg til forordningen om personvern, har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018

KULTUR OG MEDIER
En ny europeisk dagsorden for kultur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 26.5.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - EØS-notat offentliggjort 26.5.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia - EØS-notat offentliggjort 26.5.2018

Fôrvarer
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat) - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om en revidert utgave av EUs økologiforordning. Endringene som vil gjelde fra 1. januar 2021 i EUs medlemsland, skal forenkle og klargjøre regelverket og videreutvikle det i tråd med økologiske prinsipper. Den eksisterende økologiforordningen fra 2007 ble innlemmet i EØS-avtalen i fjor.

MILJØ
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i desember 2017 et kompromiss om revisjonen av EUs avfallsregelverk. De to EU-institusjonene har nå formelt godkjent resultatet, sammen med tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken. Etter publisering vil EUs medlemsland ha to år på seg til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett.

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2018
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2018

TRANSPORT
Transportpakke 3: bærekraftig mobilitet for Europa - Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 23.5.2018.
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. Klikk her for en oversikt over innholdet i pakken.

Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Rådsbehandling 22.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene erstattes dagens direktiv av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan foretas, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Norsk forskrifter kunngjort 23.5.2018.
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er nå gjennomført i to norske forskrifter som trer i kraft høsten 2018.

Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - EØS-notat offentliggjort 24.5.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018*
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.5.2018*
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 23.5.2018*
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om lufttrafikkstyring - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 22.5.2018*