Europalov - uke 2/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 2/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.1.-13.1.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Høring om direktivets bestemmelser om likelønn igangsatt av Kommisjonen 11.1.2019

ENERGI
Lavspenningsdirektivet (revisjon) - Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til verdipapirforetak - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.1.2019
Tilsyn med verdipapirforetak - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.1.2019
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Gjennomføringsstudie publisert av Kommisjonen 10.1.2019

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole' - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019*
Direktivet om elektronisk handel - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.1.2019*
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.1.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.1.2019

Fôrvarer
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019

Næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019*

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit - EØS-notat offentliggjort 9.1.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer - EØS-notat offentliggjort 9.1.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.1.2019

SELSKAPSRETT
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019

STATISTIKK
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.1.2019

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.1.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.1.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.1.2019*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.1.2019*