Europalov - uke 23/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 23/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.-24.05.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.06.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 05.06.2015
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 05.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.06.2015

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.06.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge etter godkjenning av Stortinget. Beslutningen trer i kraft 06.06.2015
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge etter godkjenning av Stortinget. Beslutningen trer i kraft 06.06.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 01.06.2015.
Regjeringen vedtok i desember 2014 at endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, som blant annet gjennomfører EUs pasientrettighetsdirektiv, skal gjelde fra 1. mars 2015. Stortinget vedtok lovendringen allerede i juni 2013, men ga først 16. desember 2014 sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs pasientrettighetsdirektiv. Direktivet ble vedtatt av EU i 2011.

- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 01.06.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelseforordningen - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 01.06.2015
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 1. juni fram til et kompromiss om ny EU-forordning om dyrehelse. Forordningen inngår i en forslagspakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002. Flere hundre direktiver, forordninger og beslutninger skal reduseres ned til fem forordninger. Ifølge matdepartementenes EØS-notat kan den dyrehelseforordningen bl.a. innebære at ansvaret til bønder og oppdrettere, veterinærer og andre som er i kontakt med dyr blir klarere; mer bruk av ny teknologi i dyrehelseaktiviteter som overvåking, elektronisk identifisering og registrering av dyr; bedre og tidligere påvisning og kontroll av dyresykdommer, inkludert nye sykdommer; at EØS-landene oppfyller internasjonale standarder på en bedre måte; og et mer fleksibelt regelverk tilpasset lokale forhold og nye utfordringer som klimatiske- og sosiale forandringer.

- Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft når forordning (EF) nr. 1069/2009 (biproduktforordningen) er innlemmet i EØS-avtalen.
Et EU-direktiv fra 2010 om økt velferd for forsøksdyr, men også færre dyreforsøk, vil snart omfatte Norge. Gjennom­føringen vil føre til økte kostnader. Stortinget har samtykket til dette. Direktivet erstatter direktiv 86/609/EØF som ble innlemmet i EØS-avtalen ved ikrafttredelse av avtalen i 1994

- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - EØS-notat offentliggjort 04.06.2015
- Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - EØS-notat offentliggjort 06.06.2015
- Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.06.2015
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.06.2015
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2015
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015

Næringsmidler
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.06.2015.
EØS-komiteen vedtok 24. oktober 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs matinformasjonsforordning fra 2011 om merking av matvarer. I hovedsak inneholder forordningen bestemmelser som er en videreføring, samling og oppdatering av bestemmelser som allerede gjelder innen EØS. Det er er også en del helt nye bestemmelser som vil medføre at virksomhetene i større eller mindre grad vil måtte endre merkingen av næringsmidler i tillegg til å få utført nødvendige undersøkelser av næringsmidlet for at merkingen skal bli korrekt. For forbrukerne vil de nye kravene gi ny informasjon om næringsmidlene i tillegg til at informasjonen må gis på en mer lesbar måte.

- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.06.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015

MILJØ
EU-høring om internasjonal forvaltning av havområdene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 04.06.2015.
Europakommisjonen har igangsatt en høring om forvaltning av havområdene med tanke på en bærekraftig grønn økonomi. Blant utfordringene som ifølge Kommisjon må takles internasjonalt er ulovlig fiske, ukontrollert utvinning fra havbunnen og forsøpling av havområdene. Høringen er åpen for alle fram til 15. september.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.06.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 02.06.2015
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.06.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.05.2015
- Godkjenning av clotianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.05.2015
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.06.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - Innspill fra Samferdselesdepartementet oversendt Kommisjonen 26.05.2015.
Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger på hvitboken om transport som den la fram i 2011. Hva er gjennomført? Hva bør revideres i lys av utviklingen siden den gang. Hvitboken inneholdt forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. Det kan bety forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Høringen går fram til 2. juni 2015 og er også åpen for norske interessenter.

- Farlig godsdirektivet:endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.05.2015
- Innføring av eCall-tjenesten - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.06.2015
- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - EØS-notat offentliggjort 06.06.2015
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.06.2015