Europalov - uke 25/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 25/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.6.-24.6.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 21.6.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av enigheten mellom Europaparlamentet og Rådet og som de to EU-institusjonene nå har formelt bekreftet. De nye reglene vil tre i kraft 20 dager etter publisering i EU-tidende. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 21.6.2018.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Forslaget er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 21.6.2018
Styrket vern for varslere - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.6.2018
Masseoppsigelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.6.2018
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018

ENERGI
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.6.2018
Styringssystem for energiunionen - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.6.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.6.2018
Betalingstjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.6.2018
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.6.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.6.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2018

FORBRUKERVERN
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.6.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Rådsbehandling 21.6.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2018

INDRE MARKED OG EØS
Digital portal for informasjon om det indre marked - Enighet mellom Europaparlamentet og Rådet godkjent av EU-landenes ambassadører (Coreper) 20.6.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Enighet mellom Europaparlamentet og Rådet godkjent av EU-landenes ambassadører (Coreper) 20.6.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018*

KULTUR OG MEDIER
En ny europeisk dagsorden for kultur - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.6.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.6.2018*
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.6.2018*
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutningen godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2018*
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2018*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.6.2018*

Næringsmidler
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - EØS-notat offentliggjort 20.6.2018
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver - EØS-notat offentliggjort 20.6.2018

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 21.6.2018
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 21.6.2018

MILJØ
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - Ikrafttredelse 1.8.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 20.6.2016 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg - EØS-notat offentliggjort 21.6.2018
Minstekrav til gjenbruk av vann - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.6.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018
Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Norsk forskrift kunngjort 19.6.2018
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 22.6.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.6.2018*

Plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.6.2018*
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.6.2018*

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.6.2018

STATISTIKK
Statistikk over jernbanetransport (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 22.6.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.6.2018
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.6.2018

TRANSPORT
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2018.
Regjeringen mener at EUs endringsforordning om luftfarts­operasjoner kan tas inn i EØS-avtalen, men delene som gjelder helikopteroperasjoner offshore bør fjernes ved en tilpasningstekst. Et felles EØS/EFTA-utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt til EU-siden. EFTA-siden har i lignende saker hevdet at aktiviteter på kontinentalsokkelen ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde. De delene av forordningen som ikke særskilt gjelder helikopteroperasjoner offshore kan tas inn i EØS-avtalen og er allerede gjort til norsk rett for å sikre rettsenhet i det indre markedet.

Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.6.2018
Elektronisk informasjon for godstransport - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.6.2018
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.6.2018
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.6.2018. Dansk departementsnotat offentliggjort 21.6.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 18.6.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.6.2018