Europalov - uke 27/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 27/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.7.-9.7.2017

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
En europeisk kapitalmarkedsunion - Dansk departementsnotat om midtveisevalueringen offentliggjort 5.7.2017
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper - Framlegg sendt til EU-intitusjonene av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) 5.7.2017*
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.7.2017.
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - EØS-notat offentliggjort 5.7.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017

FORBRUKERVERN
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017.
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
EU-henstilling om kandidatundersøkelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017

HANDELSFORENKLINGER
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2017
Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.7.2017 (enighet med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen om behandling av persondata - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.7.2017.
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2017
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.7.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater* - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017*
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper) - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer - Norsk forskrift kunngjort 4.7.2017
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD) - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.7.2017

Næringsmidler
Ny matforordningen (revisjon) - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs reviderte regelverk om ny mat ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 7. juli. Forordningen omfatter mat produsert på nye måter og med nye ingredienser som nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. Regelverket trer i kraft i hele EØS-området i 2018. Det vil blant annet klargjøre definisjonen av ny mat og inneføre en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017

Veterinærmedisin
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.7.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017*
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i planetevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.7.2017.
Etter flere års diskusjoner med EU-landenes eksperter, fikk Kommisjonen flertallet av medlemslandenes representanter bak seg for regelverket om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler. Uenigheten har blant annet dreid seg om stoffenes terskelverdi for effekt. Sverige og Danmark ønsker strengere regler og stemte imot, mens Frankrike ga opp sin langvarige motstand. Den omforente teksten må formelt klareres av Rådet og Europaparlamentet før den kan publiseres i EU-tidende og tre i kraft. Kommisjonens forslag om tilsvarende regelverk for biocider er fortsatt til behandling i ekspertkomiteen.

Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler* - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 12 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2017*
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.7.2017

STATISTIKK
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.7.2017

TRANSPORT
Undersøkelser og forebygging av flyulykker - Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 5.7.2017.
Ifølge EU-forordningen fra 2010 skal flyselskaper innen to timer etter en ulykke legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Forordningen innfører også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. De nye reglene som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 3.7.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser om kjøretøysavgifter - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 3.7.2017
Bompengedirektivet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utestasjonering av sjåfører - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia* - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.7.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro - EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2017
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.7.2017