Europalov - uke 31/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 31/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.7.-4.8.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020 - Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019.
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.

ENERGI
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Årsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 30.7.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2019*
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.7.2019*
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 4.7.2019 og kunngjort 24.7.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019*

FORSKNING OG UTDANNING
Handelsagentdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019

HELSE
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.7.2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.8.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning - Høring igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.7.2019*
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2019

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2019

Næringsmidler
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2019

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019*
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019*
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019*
Avfallstransportforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019

Plantevernmidler
Plantevernmidlers virkning på honningbier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 1.8.2019.
Etter at Frostating Lagmannsrett valgte å se bort fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i 2017 i forbindelse med den såkalte Fosenlinjen-saken, sendte Høyesterett et oppfølgingsspørsmål til domstolen i Luxembourg. Sakens bakgrunn er en tvist mellom fergeselskapet Fosenllinjen AS og transportselskapet AtB AS, eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fosenlinjen mente seg uriktig forbigått i en anbudskonkurranse om fergetjenester, fordi AtB hadde unnlatt å stille dokumentasjonskrav for anslått drivoljeforbruk i tilbudene. Anbudsrunden ble annulert, men Fosenlinjen AS gikk til sak mot AtB med krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse. EFTA-domstolen konkluderer at håndhevelsesdirektivet ikke krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne tap for tap av fortjeneste til personer som har blitt skadelidende som følge av en overtredelse.

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019*

STATISTIKK
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.8.2019*

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.8.2019*
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.8.2019*
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019