Europalov - uke 34/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 34/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.8.-27.8.2023

SAKER I EFTA-domstolen

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Fri bevegelighet
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for regulerte yrker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 22.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2023
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027) - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 22.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2023

ENERGI

Energieffektivitet
Økodesigndirektivet 2009 om krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 24.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.9.2023
Energimerkeforordningen 2015 - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 24.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.9.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 25.8.2023*

Forsikring
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4.2023 og kunngjort i EU-tidende 21.8.2023

Banker og andre kredittinstitusjoner
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.8.2023
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.8.2023
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.8.2023
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2023
Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023) - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.8.2023
Digitale eurotjenester - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.8.2023
EU-rammeverk for tilgang til finansielle data - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.8.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2023
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.8.2023

FORBRUKERSAKER
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 21.8.2023
Urimelige avtalevilkårsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2023 og 9.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 21.8.2023
Pakkereisedirektivet 2015 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 21.8.2023

HANDELSFORENKLINGER
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2023*
Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25.8.2023 med frist 25.9.2023

HELSE

Legemidler
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24.8.2023 med frist 5.10.2023

Medisinsk utstyr
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Latvia og Polen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.8.2023*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA - Norsk forskrift kunngjort 22.8.2023*

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Fornyet godkjenning av et gjærprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.8.2023*
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase som fôrtilsetning til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2023*

MILJØ

Generelt
Miljøstyring og revisjon: retting av språkversjoner av forordning (EU) 1221/2009 - EØS-notat offentliggjort 22.8.2023

Luft
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 23.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 20.9.2023*
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 21.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 18.9.2023*
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.8.2023

Farlige stoffer
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrini i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i prodykttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadek-13-en-11-yn-1-yl acetat til bruk i produkttype 19 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Biocider: godkjenning av ozon generert fra oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Konsesjonskontraktsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 6.7.2023 og kunngjort 22.8.2023

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.8.2023*

STATISTIKK
Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.8.2023

TRANSPORT

Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2023 og 17.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 21.8.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare - Norsk forskrift kunngjort 25.8.2023