Europalov - uke 40/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 40/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.10-7.10.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*Nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.10.2018
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Rammeavtale om foreldrepermisjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen DATO og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018

ENERGI
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (30.6.-29.9.2018) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
e-pengedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.10.2018
Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2018

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2018.
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 2.10.2018.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 6.10.2018
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2018
Det europeisk solidaritetskorps - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2018

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018

HELSE
Vurdering av medisinsk teknologi - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 3.10.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel' - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.10.2018

INDRE MARKED OG EØS
Sommertidsdirektivet: oppheving - Svensk departementsnotat offentliggjort 5.10.2018.
Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil skje 31. mars 2019. Deretter kan landene selv bestemme om de vil ha fast sommertid eller tilbakestilling 31. oktober 2019 til fast vintertid. For å unngå fragmentering, skal landene likevel tilstrebe å harmonisere sine valg. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag, som nå foreligger. Forslaget baserer seg på en bred høring som viste stor oppslutning om avskaffelse av dagens sommertidsordning. Kommisjonen oppfordrer Rådet og Europaparlamentet til å behandle forslaget så raskt som mulig, med vedtak senest i april 2019. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data - Europaparlamentets behandling 4.10.2018 (enighet med Rådet)
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.10.2018*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.10.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.10.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Europaparlamentets plenumsbehandling 2.10.2018 (enighet med Rådet)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.10.2018

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Europaparlamentets behandling 2.10.2018 (enighet med Rådet)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Gjennomføringsrapport publisert av Europaparlamentet 3.10.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland - EØS-notat offentliggjort 3.10.2018
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Omtale av EU-dom om halalkjøtt i Stortingets EU/EØS-nytt 3.10.2018

Fôrvarer
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018

Næringsmidler
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for kaffein og teobromin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.10.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.10.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2018

MILJØ
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Gjennomføringsrapport 2015-2017 lagt fram av Kommisjonen 5.10.2018.
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 3.10.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.10.2018
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder etyl-butylacetylaminopropionat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.10.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.10.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.10.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40 - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Rettsakter, Transport (varer): jord-og skogbrukstraktorer (EØS-avtalens vedlegg 2.2), Transport
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.10.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018