Europalov - uke 48/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 48/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.11.-4.12.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.8.2016
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.8.2016
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

ENERGI
EU-tiltakspakke for ren energi - Pakke lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016. Omtaler publisert av Olje- og energidepartementet 30.11.2016 og Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016.
Europakommisjonen la denne uken fram en "vinterpakke" for ren energi med et stort antall lovforslag og strategidokumenter. I en kommentar til forslagspakken sier olje- og energiminister Tord Lien at forslagene kan få stor betydning for Norge som energiprodusent. Forslagene inkluderer blant annet endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket og tredje energimarkedspakke, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen. Olje- og energiministeren mener imidlertid det er for tidlig å si hvordan Norge skal forhold seg til det nye styringssystemet.

Styringssystem for energiunionen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Risikoberedskap i kraftsektoren - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Elektrisitetsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Elektrisitetsdirektivet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Økodesigndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppvarmings- og kjøleprodukter - Forslag til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.11.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer (delegert kommisjonsforordning) - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2016
Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.12.2016
Energipriser og -kostnader i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 1.12.2016
- Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 1.12.2016 (enighet med Rådet)
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.11.2016

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - EØS-notat offentliggjort 3.12.2016.
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har Europakommisjonen foreslått strengere grenser for blyinnhold i leketøy. Medlemslandenes eksperter ble i fjor ikke enige om forslaget, og Kommisjonen har derfor sendt det til behandling i Rådet. Hvis endringene blir vedtatt, kan det føre til forbud mot visse typer leketøy. Ifølge Kommisjonens konsekvensanalyse vil strengere krav gi positive effekter når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ, effekter som langt overstiger negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.9.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Fremme av innovasjon for ren energi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
- Europeisk strategi for romvirksomhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2016
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om aluminiumpulver - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2016
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitrat-hexahydrat - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2016
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 28.11.2016
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
- Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Kommisjonens arbeidsprogram for 2017 - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2016.
- Europeisk strategi for romvirksomhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2016.
EU-direktivet om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner skal sikre at forskjellige nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Direktivet ble publisert i EU-tidende 2. desember. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene vil ha nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må eksisterende nye nettstder oppfylle krevene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.

- Direktivet om elektronisk handel - Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2016
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.12.2016
- Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 2.12.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.12.2016

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.12.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia,Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2016
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2016
- Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2016
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - Utkast til kommisjonsbeslutningen godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2016
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2016

Fôrvarer
- Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2016
- Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Rapporter om hindringer for bruk av miljøvennlig teknologi i oppvarmings- og kjøleapparater og utdanning av teknisk personale lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - EØS-notat offentliggjort 30.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - EØS-notat offentliggjort 30.11.2016
- Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 28.11.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.12.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse - EØS-notat offentliggjort 30.11.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.12.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28 - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2016

STATISTIKK
- Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.11.2016.
EUs næringsministre har vedtatt en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag om fjerning uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Rådet avventer nå Europaparlamentets behandling av saken. I en felles uttalelse støttet nylig Norge, Island og Liechtenstein Kommisjonens forslag, men mente Kommisjonen kunne ha gått lengre for å styrke forbrukernes interesser. Det foreslått regelverket bør også forenkles for å gjøre det lettere for forbrukere og bedrifter å forholde seg til det, ifølge de tre EFTA-landenes regjeringer.
- Prinsippene for SOLVIT-nettverket - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
- Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen.
I etterkant av Volkswagen-skandalen har EU vedtatt nye, skjerpede regler for utslipptester av kjøretøyer i forbindelse med euro 6-standarden. De nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft i EU-landene fra 1. januar i år.

- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 1.12.2016.
Kommisjonen la i juni fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Se alle sakene i oversikten over passasjerskipspakken.

EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
- Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2016
- Bilbeltedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 29.11.2016
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.11.2016
- Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2016
- Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 1.12.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 1.12.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2016
- Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - EØS-notat offentliggjort 1.12.2016
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen