Europalov - uke 10/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.3.-10.3.2019

OMRÅDET IMMATERIALRETT
På oppfordring fra Patentstyret har vi på våre nettsider endret navnet på området intellektuell eiendomsrett til immaterialrett, som er betegnelsen som i dag benyttes i norske fagmiljøer.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om likestilling - Høring igangsatt av Kommisjonen 8.3.2019*
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.1.2019 og kunngjort 5.3.2019
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 8.3.2019
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.3.2019

ENERGI
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.3.2019*
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 4.3.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.3.2019*
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.3.2019*
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2019*
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019*
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2019
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 6.3.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019*
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning utarbeidet av de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester (ESAs) og sendt til Kommisjonen 8.3.2019*
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 4.3.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Kvinner i forskning (2018) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2019*
Handelsagentdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019*
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2019*

HELSE
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019*

IMMATERIALRETT
Opphavsrettsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.11.2018 og 31.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019.
Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.3.2019

INDRE MARKED OG EØS
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019 - Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019*
Mot et bærekraftig Europa innen 2030 - Svensk departementsnotat offentliggjort 6.3.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019. EØS-notat offentliggjort 5.3.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.3.2019

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 9.3.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 5.3.2019
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland - EØS-notat offentliggjort 5.3.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2019*
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019*

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.3.2019*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmion (E 120) i visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019*

MILJØ
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.3.2019.
Kommisjonen la i 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi legger til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholdt i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 5.3.2019.
Kommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.3.2019*
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.3.2019*
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.3.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr - EØS-notat offentliggjort 6.3.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff - EØS-notat offentliggjort 6.3.2019

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.) - EØS-notat offentliggjort 8.3.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019

STATISTIKK
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser om geografisk inndeling med hensyn til Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.3.2019*
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer - EØS-notat offentliggjort 7.3.2019*
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 7.3.2019
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.3.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.3.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger - EØS-notat offentliggjort 5.3.2019*