Europalov - uke 11/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 11/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.3.-15.3.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EFTA-DOMSTOLEN

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Vurderinger gjort av EFTAs overvåkingsorgan sendt til norske myndigheter 11.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.3.2020.
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012.
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020. Omtale av strategien publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2020*
Vikarbyrådirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.3.2020. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020

ENERGI
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.3.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet (Solvens II) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.3.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2020*
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.3.2020
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11..3.2020

FORBRUKERSAKER
Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.3.2020
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.3.2020

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020

HELSE
EUs helseprogram 2014-2020 - Gjennomføringsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 3.3.2020

INDRE MARKED OG EØS
Europeisk industristrategi - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 10.3.2020*
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 10.3.2020*
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 10.3.2020*
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 10.3.2020*
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonjen 13.3.2020*
Europaparlamentsstudie av EFTA-landenes balanse mellom integrasjon og uavhengighet: - Studie publisert av Europaparlamentet 13.3.2020*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020. Omtale av forslaget publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2020
Våpendirektivet: endringsbestemmelser - Høring om forslag til ny våpenforskrift igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12.3.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.3.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.3.2020
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.3.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 10.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.3.2020*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.3.2020*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.3.2020*

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2020*
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.3.2020*

MILJØ
Vanndirektivet - Omtale om evalueringsrapport publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet - EØS-notat offentliggjort 12.3.2020
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger - EØS-notat offentliggjort 14.3.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 11.3.2020*
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 10.3.2020. Beslutningen trer i kraft 11.3.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.3.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020

SELSKAPSRETT
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020.
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Finansdepartementet forslår i lov- og samtykkeproposisjonen som ble fremmet 13. desember 2019 at de to rettsaktene gjennomføres i norsk rett gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Loven vil erstatte revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.

TRANSPORT
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2020*
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - Norsk forskrift kunngjort 10.3.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning Lagt fram av Kommisjonen 13.3.2020*
Flypassasjerforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.11.2019 og 13.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.3.2020