Europalov - uke 13/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.3.-2.4.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Norsk lov kunngjort 31.3.2017.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven ble kunngjort 31. mars og trer i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.3.2017
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.3.2017
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.1.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.3.2017
- EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.3.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 31.3.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 30.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og ordninger om prisstillelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, emisjonskvoter og derivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.3.2017

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - Rådsvedtak 27.3.2017 (endelig vedtak).
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy. Dette kan gi positive effekter når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.3.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.3.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2017.
Enkelte av endringene i tobakkskadeloven som ble vedtatt i februar 2017 i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv trer i kraft 1. april og 1. juli. Noen av lovendringene krever imidlertid nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.

Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2017
- Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU 27.3.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.3.2017
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon - EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.3.2017
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau - EØS-notat offentliggjort 28.3.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.4.2017
- Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 28.3.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
- Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2017
- Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.3.2017
- Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.3.2017

Næringsmidler
- Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2017
- Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimethoat and omethoat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 1.4.2017
- Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017

MILJØ
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017.
Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til begymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert påkjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgenede klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt 9. februar og publisert i EU-tidende den påfølgende dag.

- Miljøvirkningsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2017
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2017
- Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.3.2017
- Utendørsstøydirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.3.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.3.2017
Biocider: godkjenning av silikondioksid Kieselguhr som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.3.2017
Biocider: godkjenning av pyrogent , syntetisk amorf, nano- og overflatebehandlet silisiumdioksydsom et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.3.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.3.2017

Plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2017

STATISTIKK
- Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Harmoniserte konsumprisindekser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017

TRANSPORT
- EU-erklæring om trafikksikkerhet - Erklæring vedtatt på EUs uformelle transportministermøte 29.3.2017
- eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern - EØS-notat offentliggjort 29.3.2017. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Rapport om delegerte rettsakter lagt fram av Kommisjonen 27.3.2017
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.3.2017
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.3.2017
- Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 29.3.2017
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - EØS-notat offentliggjort 1.4.2017
- Sertifiseringssystem for screeningutstyr for flyplasser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2017