Europalov - uke 13/2021

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2021

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.3.-4.4.2021

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN
(anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030 - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021
Likelønn for menn og kvinner: gjennomsiktighet og håndhevelse - Svensk departementsnotat offentliggjort 1.4.2021
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.3.2021
Trygdeforordningen 1971 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021

ENERGI
Bygningsenergidirektivet 2010 - Høring om intitativet for planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.3.2021 med frist 22.6.2021.
EU vedtok i 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Direktivet er fortsatt under vurdering av EØS/EFTA-landene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Fornybar energidirektivet: veiledning om bærekraftighetskriteriene for skogbiomasse til energiproduksjon - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021*
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Energimerking av lyskilder (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021 - EØS-notat offentliggjort 30.3.2021
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020 - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020 - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien - Parlamentsbehandling med pressemelding 25.3.2021 (enighet med Rådet)
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien - Parlamentsbehandling med pressemelding 25.3.2021 (enighet med Rådet)
EU-initiativ om straksbetalinger - Høring om initiativet for straksbetalinger igangsatt av Kommisjonen 30.3.2021
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021

FORSKNING OG UTDANNING
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.3.2021

HELSE
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere - Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 30.3.2021.
Kommisjonen la 17. mars 2021 fram forslag til et europeisk vaksinesertifikat. Det 'digitale grønne sertifikatet' skal bekrefte om en person er blitt vaksinert, vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde. De samme betingelser skal imidlertid gjelde for reisende med identisk sertifikat. Det grønne sertifikatet skal være gratis og tilgjengelig digitalt og i papirform på det utstedende lands offisielle språk og på engelsk. Konkret dreier det seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Kommisjonsforslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker og Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere - Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 30.3.2021
Den europeiske helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA) - Høring om initiativet for opprettelse av HERA igangsatt av Kommisjonen 31.3.2021 med frist 12.5.2021

IMMATERIALRETT
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Ekomdirektivet 2018: henstilling om form, innhold, tidsfrister og detaljeringsnivå i notifikasjoner - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.3.2021*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - TEUV artikkel 107 - Høring om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser igangsatt av Klima- og miljødepartementet 30.3.2021 med frist 28.5.2021

KULTUR OG MEDIER
Veiledning og retningslinjer for håndtering av desinformasjon på nettet - Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.4.2021*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021*
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.3.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Tyskland, Polen og Slovaka - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.3.2021*
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, SØr-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.3.2021*
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.03.2021*
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021*
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.4.2021
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2021
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021

Fôrvarer
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner - EØS-notat offentliggjort 31.3.2021
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

Veterinærmedisin
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

MILJØ
EU-strategi for klimatilpasning - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021.
Europakommisjonen la 24. februar 2021 fram en oppdatering av sin strategi for klimatilpasning fra 2013. Hoveddelen av strategien tar for seg hvordan Kommisjonen vil jobbe for at EU-landene skal bli mer klimatilpasset, men understreker at det er på lokalt og nasjonalt nivå mange av de konkrete klimatilpasningstiltakene må gjennomføres. Den oppdaterte strategien ble lagt fram sammen med et tilhørende grunnlagsdokument

Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018 - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19 - Norsk forskrift kunngjort 29.3.2021

Plantevernmidler
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021 - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021*
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.4.2021*

STATISTIKK
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021 - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021*

TRANSPORT
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om intelligent fartstilpasning - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021*
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2021
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2021*
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.3.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021