Europalov - uke 16/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 16/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.4.-22.4.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.04.2018.
Marianne Thyssen, EU-kommissær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, la 13. mars fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.4.2018
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018

ENERGI
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2018 (enighet med Rådet)
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2018*
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps - EØS-notat offentliggjort 19.4.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 17.4.2018*
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende tapsdekning for misligholdte eksponeringer - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.4.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.4.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.4.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Europaparlamentets plenumsbehandling 19.4.2018 (enighet med Rådet)
Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.4.2018
Forenklet distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.4.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.4.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.4.2018
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.4.2018

FORBRUKERVERN
Nye rammebetingelser for forbrukerne - Bakgrunnsnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.4.2018.
Europakommisjonen la 11. april fram to direktivforslag som skal styrke både forbrukernes rettigheter og håndhevingen av forbrukerlovgivningen. I en egen meddelelse begrunner Kommisjonen forslagene med referanse til blant annet "dieselgate"-affæren og økende internettsalg. Forslagene om modernisering og bedre håndheving av forbrukerlovgivningen og om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Handelsagentdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018

HANDELSFORENKLINGER
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018
Markedsføring av pyrotekniske produkter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.4.2018

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb. - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et sporbarhetssystem for tobakksprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2018
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2018

INDRE MARKED OG EØS
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2018*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.4.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Omtale publisert av EFTA-sekretariatet 13.4.2018.
Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars forslag til ny personopplysningslov og til endringer av utlendingsloven som gjennomfører EUs nye personvernforordning. Departementet ber også om Stortingets samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. I tillegg til forordningen om personvern, har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Visumforordningen: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.4.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Rapport til høringen 24.4.2018 publisert av EFTA-domstolen 19.4.2018
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.4.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.4.2018*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 19.4.2018 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om en revidert utgave av EUs økologiforordning. Endringene skal forenkle og klargjøre regelverket og videreutvikle det i tråd med økologiske prinsipper. Den eksisterende økologiforordningen fra 2007 ble innlemmet i EØS-avtalen i fjor. Kompromisset om den nye forordningen ble godkjent av Europaparlamentet 19. april. Etter tilsvarende formell godkjenning av Rådet, vil regelverket bli publisert i EU-tidende. Det vil gjelde fra 1. januar 2021 i EUs medlemsland.

Unionslisten for ny mat: rettelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2018*
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.4.2018*
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet bakerigjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.4.2018*
Tillatelse til omsetning av lysozym-hydrolysat-eggehvite som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.4.2018*
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.4.2018*

MILJØ
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2018 (enighet med Rådet).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i desember 2017 et kompromiss om revisjonen av EUs avfallsregelverk. Europaparlamentets plenumsforsamling godkjente enigheten 18. april 2018, sammen med tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken. Etter tilsvarende formell godkjenning av Rådet, vil rettsaktene bli publisert i EU-tidende. To år senere skal EUs medlemsland ha gjennomført regelverket i nasjonal rett.

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2018 (enighet med Rådet)
Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2018 (enighet med Rådet)
Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2018 (enighet med Rådet)
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2018 (enighet med Rådet)
Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2018 (enighet med Rådet)
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2018 (enighet med Rådet)
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2018
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.4.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2018

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2018. EØS-notat offentliggjort 18.4.2018.
Etter at Europaparlamentet i oktober 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, utarbeidet Kommisjonen et revidert utkast til forordning. Forslaget ble godkjent av ekspertkomiteen og klarert av Europaparlamentet og Rådet, og forordningen er nå publisert i EU-tidende. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.

Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.4.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018
Anskaffelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Europaparlamentets plenumsbehandling 19.4.2018 (enighet med Rådet).
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene erstattes dagens direktiv av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan foretas, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2018*
Førerkortdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.4.2018*
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - EØS-notat offentliggjort 17.4.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner - Omtale av EU-høring publisert av Samferdselsdepartementet 20.4.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner - Fornyet utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.4.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.4.2018