Europalov - uke 26/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 26/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.6.-1.7.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2018
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.6.2018
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 28.6.2018
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.6.2018
Vern av varslere - EØS-notat offentliggjort 28.6.2018
PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2018

ENERGI
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Høring om forskrifter til ny hvirvaskingslov igangsatt av Finansdepartementet 29.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Investeringer og risiki: informasjon om bærekraftighet - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.6.2018

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2018.
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 28.6.2018

FORSKNING OG UTDANNING
En helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Det europeisk solidaritetskorps - Komromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2018
EU-strategi for unge 2019-2027 - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gassapparatforordningen - Norsk forskrift kunngjort 27.6.2018

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.6.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bekjempelse av desinformasjon på nettet - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.6.2018
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 26.6.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.6.2018*

MILJØ
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.6.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Rådsbehandling 25.6.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2018
Reduksjon av plast i miljøet - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.6.2018

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Europeisk næringslivsstatistikk - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017 - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019 - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner - EØS-notat offentliggjort 27.6.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.6.2018

TRANSPORT
EU-strategi for veitransport - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2018
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.6.2018
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Elektronisk informasjon for godstransport - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.6.2018
Rapporteringssystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018 - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Rådsbehandling 26.6.2018 (enighet med Europaparlamenet; endelig vedtak)
Felles regler for driften av lufttransporttjenester - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2018