Europalov - uke 35/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 35/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.8.-3.9.2023

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI

Energieffektivitet
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam - EØS-notat offentliggjort 1.9.2023

Forsikring
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023*

Banker og andre kredittinstitusjoner
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.8.2023
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.8.2023
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.8.2023
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen) - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.8.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.9.2023*

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller plater og andre byggeprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet - Norsk forskrift kunngjort 30.8.2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg - EØS-notat offentliggjort 1.9.2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker - EØS-notat offentliggjort 1.9.2023
Standardiseringsforordningen - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 1.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 29.9.2023

HELSE

Legemidler
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser - Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 29.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 26.9.2023*

Medisinsk utstyr
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023

INDRE MARKED OG EØS
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.8.2023

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - EØS-notat offentliggjort 30.8.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
GDPR: prosessregler for håndheving - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.8.2023
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 28.8.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Schengen grense- og visumfond (BMVI) - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 25.9.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.8.2023*
Elektronisk merking av storfe - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.8.2023*
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023*
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.8.2023. Norsk forskrift kunngjort 30.8.2023*

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Godkjenning av sepioltisk leire som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023

MILJØ

Generelt
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.8.2023
Direktiv om jordhelse - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.8.2023

Vann
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann - Høring igangsatt av Klima- og miljødepartementet 30.8.2023 med frist 21.11.2023

Luft
Kvotehandelsdirektivet (ETS): rederier - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 28.9.2023*

Kjemikalier, industrifare og bioteknologi
Planter fremstilt ved genomiske teknikker - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.8.2023

Avfall
Avfallsrammedirektivet 2008 (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.8.2023

TRANSPORT

Kjøretøyer
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023

Sjøtransport
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.9.2023
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.9.2023
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.9.2023
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 1.9.2023

Transport på innlands vannvei
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.8.2023*