Europalov - uke 36/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 36/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.9.-9.9.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2018
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.9.2018
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2018

ENERGI
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.9.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 31.7.2018*
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 22.8.2018*
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 22.8.2018*
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.9.2018*

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk rammeverk for læringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.9.2018

HANDELSFORENKLINGER
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner - EØS-notat offentliggjort 7.9.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Offentlige nettsteders tilgjengelighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018.
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU har frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte i 2017 en høring om norsk gjennomføring av direktivet.

Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.9.2018

KULTUR OG MEDIER
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek - Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.9.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.9.2018*
Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet - Utkast til kommisjonsrekommandasjon godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.9.2018*

Næringsmidler
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Unionslisten for ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

MILJØ
EU-strategi for plast - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.9.2018.
Europakommisjonen presenterte 16. januar 2018 en strategi for smartere bruk av plast, noe som vil kunne redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast. Kommisjonen la samtidig fram forslag til revisjon av skipsavfallsdirektivet med nye bestemmelser for havnemottaksfasilitetene. Et forslag om regulering av engangsplastvarer vil komme senere i 2018.

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.9.2018*
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.9.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.9.2018

SELSKAPSRETT
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2018
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - EØS-notat offentliggjort 3.9.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - EØS-notat offentliggjort 7.9.2018

STATISTIKK
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - EØS-notat offentliggjort 4.9.2018

TRANSPORT
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet - EØS-notat offentliggjort 8.9.2018.
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer - EØS-notat offentliggjort 4.9.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser - EØS-notat offentliggjort 4.9.2018
Elektronisk godsinformasjon - EØS-notat offentliggjort 8.9.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.9.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-notat offentliggjort 7.9.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - EØS-notat offentliggjort 8.9.2018
Ytelsestyring av flysikringstjenester - EØS-notat offentliggjort 8.9.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser - EØS-notat offentliggjort 5.9.2018
Automatisk validering av flybesetninglisenser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018