Europalov - uke 41/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 41/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.10.-13.10.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av arbeidskraft - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2019
EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.10.2019
Vern av varslere - Rådsbehandling 7.10.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak). Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 7.10.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 3.10.2019. Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2019 og 9.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 7.10.2019
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett - Rapport lagt fram av Kommisjonen og EUs medlemsland 9.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019*
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.10.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring - EØS-notat offentliggjort 9.10.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.10.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2019*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019*

Næringsmidler
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*
Tillatelse til omsetning av fenylkapsaicin som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose/difukosyllaktose-blanding som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019

MILJØ
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.10.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2019*
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - Norsk forskrift kunngjort 8.10.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8 - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18 - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - Delegert ESA-beslutning publisert i EU-tidende 10.10.2019

STATISTIKK
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019

TRANSPORT
EUs fjerde jernbanepakke - Klikk her for en full oversikt over EUs fjerde jernbanepakke.
Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund gikk 10. oktober 2019 til en to timers politisk streik mot EUs jernbanepakke i frykt for at EU får suverenitet over norsk jernbane. Regjeringen mener de tar feil. I forbindelse med høringen om lovendringer knyttet til jernbanepakken ble det understreket at Norge vil beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet. Samtidig uttrykte regjeringen ønske om å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser, noe den mener krever et harmonisert regelverket på tvers av landegrensene og utvikling av en felles strategi.

Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 7.10.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.10.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019