Europalov - uke 43/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 43/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.10.-28.10.2018

NYE LENKER I FAKTAARKENE
I faktaarkene vil rettsaktenes fulle norske titler (nå i fet skrift) gradvis bli utstyrt med lenker for andre rettsakter som det henvises til. I mange tilfeller vil det dreie seg om basisdirektiver eller -forordninger. Lenkene vil ta deg til faktaarkene til de omtalte rettsaktene. Håndhevingsdirektivet og de fleste andre sakene i dette nyhetsbrevet er allerede utstyrt med slike lenker.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen gjorde 26. oktober vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018) - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser - Høring om endring av forordningen igangsatt av EUs finansytilsyn (ESAs) 26.10.2018
Betalingstjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2018*
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - Europaparlamentets vedtak 25.10.2018 (enighet med Rådet)
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.10.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk rammeverk for lærlinger - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: korrigering av estisk språkversjon - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - Europaparlamentets vedtak 25.10.2018 (enighet med Rådet)
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 23.10.2018. Se omtale under MILJØ

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2018. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2018*
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Toppnivådomenet .eu (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 24.10.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Vedtak i Europaparlamentet 24.10.2018 (enighet med Rådet).
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.8. og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018.
Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.10.2018
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17.10.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Europaparlamentets vedtak 24.10.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018.
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2018
Oppheving av utnevnelsen av et EU-referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2018*

Fôrvarer
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Næringsmidler
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 27.10.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.10.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.10.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.10.2018*
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2018*
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - EØS-notat offentliggjort 22.10.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Godkjenning av omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddelforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 23.10.2018.
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 23.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav - EØS-notat offentliggjort 18.10.2018. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 25.10.2018
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.10.2018*
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Omtale av EU-konsekvenser av dom i EFTA-domstolen i 2017 publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2018
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8 - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Quat-Chem's iodine based products - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Prodhynet's iodine based products - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilienfamilien Hyphred's iodine based products - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Ecolab Iodine PT3 Family - EØS-notat offentliggjort 27.10.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat - EØS-notat offentliggjort 26.10.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av plast i miljøet - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 24.10.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2018

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.10.2018*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 24.10.2018 og 25.10.2018
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 25.10.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2018*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.10.2018*

STATISTIKK
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.10.2018*

TRANSPORT
EU-strategi for automatisert mobilitet - Høring om planlagt rekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 24.10.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: supplerende bestemmelser angående Brexit - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 24.10.2018
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 25.10.2018
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.10.2018*
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy - EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018 - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Automatisk validering av flybesetninglisenser - EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen