Europalov - uke 46/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 46/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.11.-18.11.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018
Utsendingsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2018

ENERGI
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.11.2018 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet godkjente 13. november bindende 2030-mål for fornybar energi (32%) og energieffektivitet (32.5%) i henhold til kompromisset som ble fremforhandlet mellom EU-institusjonene før sommeren. Rådet vil med det første gjøre tilsvarende formelle vedtak. Også styringssystemet for energiunionen er nå godkjent. Innen årsskiftet og hvert tiende år deretter skal det utarbeides og leveres integrerte nasjonale energi- og klimaplaner. Kommisjonen vil annet hvert år vurdere medlemslandenes fremdrift mot de felleseuropeiske målene, første gang høsten 2021, og eventuelt vedta ulike typer tiltak på unionsnivå for å bidra til at målene nås. Vedtaket om energistyringssystemet er av EU merket som EØS-relevant, men i EØS-notatet om saken peker Olje- og energidepartementet på at regelverket reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Enkelte av disse kan gjøre seg gjeldende hvis det kommer på plass en avtale om en felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 sammen med EU.

Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.11.2018 (enighet med Rådet)
Styringssystem for energiunionen - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.11.2018 (enighet med Rådet)
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.11.2018
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 12.11.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2018
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 13.11.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30. 9.- 30.12.2018 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2018*
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 16.11.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 8.11.2018*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.11.2018*

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 8.11.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.11.2018.
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til dommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2018

HELSE
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - Europaparlaments- og rådsorordning publisert i EU-tidende 16.11.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-strategi for bioøkonomi - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.11.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.11.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet).
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet gjorde også vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC (se under) De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken

Radiodirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2018.
Radiodirektivet skal blant annet fremme bruk felles ladere for mobilt elektronisk utstyr. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet)
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.11.2018.
I en sak mellom to produsenter av dipkrem i Nederland har EU-domstolen slått fast at smaken til matvarer ikke er et "verk" i opphavsrettsdirektivets betydning. Smak lar seg ikke identifisere med tilstrekkelig presisjon og objektivitet, ifølge domstolen, og kvalifiserer derfor ikke for copyrightbeskyttelse under EU-direktivet.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 12.11.2018
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense i forbindelse med Storbritannias utmeldelse av EU - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.11.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger - Norsk forskrift kunngjort 16.11.18
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 12.11.18
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.11.2018

Fôrvarer
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av betainanhydrous som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2018*
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2018*
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2018*

Næringsmidler
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2018
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018

MILJØ
EU-strategi om klimatilpasninger - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2018
Miljøvirkningsdirektivet - Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.11.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Forhandlingsposisjon vedtatt av Europaparlamentets plenumsforsamling 14.11.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 13.11.2018
CO2-utslippsskrav for personbiler: rettelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.11.2018*
Avfallsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Forhandlingsposisjon vedtatt av Europaparlamentets plenumsforsamling 15.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering o16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.11.2018*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.11.2018

STATISTIKK
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2018*
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.11.2018. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018. Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.11.2018.
I forbindelse med den pågående rettsaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund kom EFTA-domstolen 16. november med en rådgivende uttalelse på anmodning fra Oslo tingrett. Hvem vant? Det er det Tingretten som skal avgjøre. Men EFTA-domstolen gir argumenter til begge parter. Skiforbundets forbud mot Kristofferesens bruk av privat sponsoravtale med eget reklamemerke på hjelmen kan være et brudd på EØS-avtalens prinsipp om tjenestefrihet. Samtidig mener Domstolen at Skiforbundets sponsormonopol kan være berettiget ut fra allmenne hensyn, ettersom slike inntekter kommer hele skimiljøet til gode. EFTA-domstolen konkluderer derfor med at en konkret beslutning i slike saker må bygge på en rimelig avveining av forbundets og idrettsutøverens interesser. Det må også være mulig å anke beslutningen til et organ som er uavhengig av forbundet.

EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2018

TRANSPORT
EU-høring om innspill til evaluering av TEN-T 2007-2013 - Høring igangsatt av Kommisjonen 15.11.2018*
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet og godkjent av Rådet 14.11.2018
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 12.11.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
Elektronisk godsinformasjon - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk - EØS-notat offentliggjort 13.11.2018
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.11.2018
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU - Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 14.11.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.11.2018
Felles regler for driften av lufttransporttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.11.2018
Flypassasjerers rettigheter - Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.11.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.11.2018*
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og EFB-nettbrett - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.11.2018*