Europalov - uke 12/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.3.-24.3.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019.
Europaparlamentet og Rådet kom 19. mars fram til en foreløpig avtale om revisjonen av EUs forordning for velferdsytelser, som blant annet innebærer at man kan ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder. Dersom man har opptjent trygderettigheter i et annet EØS-land, vil man få rett på dagpenger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag. Grensearbeidere kan etter å ha jobbet i seks måneder, ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til femten måneder. Den foreløpige avtalen må formelt godkjennes av de to EU-institusjonene. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av EU-kommissær Marianne Thyssen i 2016, garanterer fortsatt velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk.

Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 22.3.2019.
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 22.3.2019
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder - EØS-notat offentliggjort 22.3.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.3.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.3.2019
En europeisk kapitalmarkedsunion - Meddelelse om gjennomføringen lagt fram av Kommisjonen 15.3.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - EØS-tilpasninger godkjent av Rådet 19.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR) - EØS-tilpasninger godkjent av Rådet 19.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019
Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering - EØS-notat offentliggjort 21.3.2019
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2019
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019*
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019*
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019*
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019 Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2019
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Dansk samlenotat offentliggjort 19.3.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.3.2019.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 20.3.2019
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.3.2019

HANDELSFORENKLINGER
Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019*
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.3.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles standarder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019*
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019*

IMMATERIALRETT
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019

INDRE MARKED OG EØS
Strategi for det indre marked - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2019.
Det europeiske råd (EU-toppmøtet) diskuterte i mars 2019 videreutvikling av EUs indre marked, med utgangspunkt i strategien som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Stategien inkluderte 22 tiltak. Blant disse var fjerning av restriksjoner for investeringer og skaping av nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsket Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

InvestEU-programmet (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.3.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.3.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.3.2019*
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.3.2019*
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.3.2019*
Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.3.2019*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019*
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og anvendelse av beslutningen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019*
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.3.2019

Fôrvarer
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2019

Næringsmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2019

MILJØ
Veikart for utvikling av rene biler - Veikart lagt fram av Kommisjonen 18.3.2019*
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019*
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 22.3.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 19.3.2019
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 21.3.2019
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.3.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 20.3.2019