Europalov - uke 12/2021

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2021

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.3.-28.3.2021

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EFTA-DOMSTOLEN

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.3.2021
Arbeidstidsdirektivet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester: retningslinjer for anvendelse på forsikringsområdet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021*

ENERGI
Gasstransmisjonsforordningen - Høring om intiativet om planlagt revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.6.2021.

FINANSIELLE TJENESTER
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.3.2021
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.3.2021*
Innskuddsgarantidirektivet 2014: utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.3.2021*
Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.3.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsterskler og handelsprosentiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre i 2021 - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.3.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2021

FORBRUKERSAKER
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.3.2021

FORSKNING OG UTDANNING
EU-henstilling om individuelle læringskontoer for etterutdanning for voksne - Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.3.2021*
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdommer med pressemeldinger avsagt av EFTA-domstolen 25.3.2021

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2021*
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021*
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av sammensetninger - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021*
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH) - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021

HELSE
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere - Hasteprosedyre vedtatt av Europaparlamentet 25.3.2021. Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021.
Kommisjonen la 17. mars 2021 fram forslag til et europeisk vaksinesertifikat. Det 'digitale grønne sertifikatet' skal bekrefte om en person er blitt vaksinert, vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde. De samme betingelser skal imidlertid gjelde for reisende med identisk sertifikat. Det grønne sertifikatet skal være gratis og tilgjengelig digitalt og i papirform på det utstedende lands offisielle språk og på engelsk. Konkret dreier det seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Kommisjonsforslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

EUs helseprogram 2021-2027 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner - Utkast til delegert kommisjonsforordning med pressemelding sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.3.2021*
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Vurdering av medisinsk teknologi - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) med pressemelding vedtatt av Rådet 24.3.2021

IMMATERIALRETT
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 26.3.2021

INDRE MARKED OG EØS
InvestEU-programmet (2021-2027) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europas digitale fremtid - Omtale av ministererklæringer publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.3.2021.
Europakommisjonen presenterte i februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. En hvitbok om kunstig intelligens oppfordrer til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk.

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021 - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2021

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021. Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021.
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.

Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.12.2020 og 20.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.3.2021
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020) om EUs fingeravtrykksdatabase - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Tilsyn med foretakssammenslutninger - Notat om planlagt revisjon forordningen lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.03.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 23.3.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.3.2021*
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2021*
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.3.2021*
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2021*
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021

Fôrvarer
Tilsetningsforordningen for dyrefôr - Høring om initiativet for planlagt revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 25.3.2021 med frist 17.6.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2021
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2021

Næringsmidler
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon - Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 25.3.2021*
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2021*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl. - Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021*
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS-notat offentliggjort 26.3.2021*
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - EØS-notat offentliggjort 23.3.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse - Norsk forskrift kungjort 24.3.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om utpeking av antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021*

MILJØ
EU-strategi for bærekraftige tekstiler - EØS-notat offentliggjort 27.3.2021
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2021
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen - EØS-notat offentliggjort 25.3.2021
Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.3.2021*
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2 - EØS-notat offentliggjort 26.3.2021
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4 - EØS-notat offentliggjort 26.3.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 26.3.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19 - EØS-notat offentliggjort 26.3.2021
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner - Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 23.3.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 23.3.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 23.3.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 23.3.2021
Godkjenning av vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 23.3.2021

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021

SELSKAPSRETT
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.4.2021*

TRANSPORT
EUs fjerde jernbanepakke - Betekning med pressemelding lagt fram av Høyesterett 26.3.2021. Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 26.3.2021.
Myndighetsoverføringen som etter reglene i fjerde jernbanepakke vil finne sted til EUs jernbanebyrå, går ikke ut over det som må kunne regnes som lite inngripende. Det fastslår Høyesterett i en enstemmig betenkning som ble avgitt 26. mars 2021 på Stortingets forespørsel. Innlemmelsen i EØS-avtalen av jernbanepakken kan derfor godkjennes med simpelt flertall. Grunnlovens paragraf 115 krever tre fjerdedels flertall ved myndighetsoverføring til organisasjoner som Norge er tilsluttet, men i forbindelse med EØS-avtalen har det utviklet seg en stortingspraksis som går ut på at samtykke kan skje ved allminnelig flertall etter grunnlovens paragraf 26 dersom myndighetsoverføringen er lite inngripende. Høyesterett mener at denne forståelsen av grunnloven må anses å være gjeldende rett og at det i det konkrete tilfellet dreier seg om en lite inngripende overføring av myndighet. Det er første gang siden 1945 Stortinget har bedt Høyesterett om en juridisk betenkning. Regjeringen la 7. mai 2019 fram en lov- og samtykkeproposisjon med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og innføring av regelverket i norsk rett. Pakken innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse fra desember 2020. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. I proposisjon ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av jernbanepakken og senere endringer med til sammen 26 rettsakter, og av EU-regelverket fra 2012 og senere om et felles europeisk jernbaneområde med til sammen 10 rettsakter.

Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.4.2021*
Bruk av fartsskriver innen veitransport - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2021
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.3.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.3.2021
Havnestatskontrolldirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.3.2021
Flypassasjerforordningen 2004 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 23.3.2021