Europalov - uke 14/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.4.-7.4.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Kompromiss avvist av Rådet 29.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.4.2019.
Rådet avviste 29. mars 2019 kompromisset med Europaparlamentet som ble fremforhandlet om revisjonen av EUs forordning for velferdsytelser. Enigheten ville blant annet blant annet innebære at man kan ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder.Dersom man har opptjent trygderettigheter i et annet EØS-land, ville kompromisset gi rett på dagpenger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag. Grensearbeidere ville etter å ha jobbet i seks måneder, kunne ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til femten måneder. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av EU-kommissær Marianne Thyssen (bildet) i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk.

Utsendingsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.10.2018, 13.11.2018, 14.11.2018 og 21.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Aktivitetsrapport 2016-2018 lagt fram av Kommisjonen 2.4.2019

ENERGI
Energimerking av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg - EØS-notat offentliggjort 2.4.2019
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
Digital sikkerhet i energisektoren - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.4.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.4.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.4.2019. EØS-notat offentliggjort 6.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.4.2019. EØS-notat offentliggjort 6.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.4.2019*
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.4.2019*
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.4.2019
Europeisk personlig pensjonsordning - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)

FORBRUKERVERN
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 2.4.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.4.2019

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 6.4.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet).
EU-institusjonene kom i januar 2019 til enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.

Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia - Rapport lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2019*
Digital sikkerhet i energisektoren - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019*
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter - EØS-notat offentliggjort 4.4.2019*
Krav til rekonfigurerbare radiosystemer - EØS-notat offentliggjort 4.4.2019*
Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr - EØS-notat offentliggjort 4.4.2019*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.4.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.4.2019
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.4.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2019

Fôrvarer
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2019

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019

Næringsmidler
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2019*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.4.2019*
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat - Utkast til kommisjonsrekommandasjon publisert i EUs komitologiregister 5.4.2019*
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.4.2019*
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

MILJØ
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter - EØS-notat offentliggjort 4.4.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP) - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - EØS-notat offentliggjort 4.4.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - EØS-notat offentliggjort 2.4.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18 - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Plantevernmidler
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.4.2019
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.4.2019
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Jernbanesikkerhetsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.4.2019