Europalov - uke 19/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.5.-14.5.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Generelt
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 9.5.2023

Trygd
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 10.5.2023
Trygdeforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.1.2023 og kunngjort i EU-tidende 8.5.2023

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2023 og kunngjort i EU-tidende 8.5.2023
Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 9.5.2023
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 9.5.2023

ENERGI

Generelt
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 9.5.2023 med pressemelding

FINANSIELLE TJENESTER

Banker og andre kredittinstitusjoner
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Gjennomføringsrapporter lagt fram av Kommisjonen 12.5.2023

Børs og verdipapirer
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

FORBRUKERSAKER
Styrket forbrukervern: endringer til forbrukerrettighets- og handelspraksisdirektivene - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 11.5.2023 med pressemelding

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk kompetanseår 2023 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2023

HANDELSFORENKLINGER
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland - Europaparlamentets plenumsbehandling 9.5.2023

HELSE

Legemidler
Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland - Europaparlamentets plenumsbehandling 9.5.2023

Medisinsk utstyr
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 8.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 5.6.2023*
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2023

Kosmetikk
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023

IMMATERIALRETT
EU-henstilling om bekjempelse av piratkopiering av liveinnhold på internett - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.5.2023
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.5.2023
Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.5.2023

INDRE MARKED OG EØS
EUs langsiktige konkurranseevne (2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.5.2023 (revidert)
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.5.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer - Omtale publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 5.5.2023

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 7.6.2023*
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.5.2023

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 12.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.1.2023 og kunngjort i EU-tidende 8.5.2023
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2023*

Næringsmidler
Godkjenning av cellobiose som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2023*
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2023*
Unionsliste over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2023*
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2023*

MILJØ

Generelt
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023
Offshoredirektivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.5.2023
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 9.5.2023

Luft
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere - Norsk forskrift kunngjort 12.5.2023

Avfall
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

Farlige stoffer
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU - Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 8.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 31.7.2023 og pressemelding (sak nr. 5)*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2023
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019) - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

Farlige stoffer: plantevernmidler
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2023
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2023

Miljøvern
Forurenser betaler-prinsippet - Høring om initiativet om forurenser betaler-prinsippet igangsatt av Kommisjonen 12.5.2023 med frist 4.8.2023

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet 2014 - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.5.2023

SELSKAPSRETT
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.5.2023

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.5.2023

TRANSPORT

Veitransport
Adgang til yrket som veitransportør - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2023 med pressemelding
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.5.2023

Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.5.2023

Transport med jernbane
Jernbanepassasjerforordningen 2021 - Norsk forskrift kunngjort 12.5.2023

Sivil luftfart
Flypassasjerforordningen 2004 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2023 med pressemelding