Europalov - uke 22/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 22/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.5.-4.6.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen - EØS-notat om mulig revisjon av direktivet offentliggjort 31.5.2017
- EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2017
- Europas sosiale dimensjon i 2025 - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017
- Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste) - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017

ENERGI
- Styringssystem for energiunionen - EØS-notat offentliggjort 3.6.2017
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.6.2017
- Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Lavspenningsdirektivet (revisjon) - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon) - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2017
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.5.2017
- Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.6.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2017.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehande: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 30.5.2017
- Verdipapiriseringsforordningen - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.5.2017
- Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2017
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.6.2017
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.5.2017

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2017
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.5.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.5.2017
EU-henstilling om kandidatundersøkelser - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 30.5.2017
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.6.2017
- Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

HELSE
- Bruk av humane vev og celler i humanmedisin - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2017
- Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2017

INDRE MARKED OG EØS
- Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017.
For å stimulere til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, personer og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennomføringen.

- Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.5.2017. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 30.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
- Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Standardformat for visum: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 1.6.2017 (enighet med Rådet)

KULTUR OG MEDIER
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017.
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal ha blitt gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland senest 18. desember 2015.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige) - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2017
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia - EØS-notat offentliggjort 3.6.2017. Norsk forskrift kunngjort 31.5.2017.
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 30.5.2017
- Hestepassforordningen - Norsk forskrift kunngjort 2.6.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 1.6.2017
- Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2017. EØS-notat offentliggjort 30.5.2017
- Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel - EØS-notat offentliggjort 30.5.2017
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodrivstoff - EØS-notat offentliggjort 30.5.2017

Fôrvarer
- Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2017
- Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling - EØS-notat offentliggjort 30.5.2017
- Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2017
- Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2017
- Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2017
- Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017
- Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017

Næringsmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.6.2017
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - EØS-notat offentliggjort 1.6.2017
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin - EØS-notat offentliggjort 1.6.2017
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam - EØS-notat offentliggjort 31.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

MILJØ
- Kvalitetskrav til bensin og diesel - Rapport lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017
- Miljøansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.6.2017
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.6.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.6.2017
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
- WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.5.2017
- Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

SELSKAPSRETT
- Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 29.5.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Digital portal for informasjon om det indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.6.2017
- Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017

TRANSPORT
EU-strategi for veitransport - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 2.6.2017.
Europakommisjonen la 31. mai fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som nå skal behandles i Europaparlamentet og Rådet.

- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 2.6.2017.
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen EUs nye bestemmelsene om vekt og dimensjoner for motorvogner, men beslutningen krever stortingsbehandling før den kan tre i kraft. Endringene tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy.

- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene la Kommisjonen fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes. Etter at Europaparlamentets plenumsforsamling i april vedtok en foreløpig holdning til forslaget, vedtok Rådet sin foreløpige posisjon 29. mai. De to institusjonene vil nå innlede uformelle diskusjoner med sikte på en enighet i første forhandlingsrunde.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017.
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Bompengedirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser om kjøretøysavgifter - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utestasjonering av sjåfører - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2017
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2017
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017
- Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser - EØS-notat offentliggjort 2.6.2017