Europalov - uke 26/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 26/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.6.-30.6.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.6.2019
Utsendingsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok 5. desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft etter lovendringer og godkjenning av parlamentene i de tre EØS-landene. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget skjer i stor grad ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Prospektforordningen for verdipapirer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge og Island (tidligere) og Liechtenstein 28.6.2019. Beslutningen trer i kraft 29.6.2019.
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.

Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 24.6.2019.
EUs reviderte tjeneste­pensjons­direktiv som ble publisert i EU-tidende i 2016, gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia - Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/212 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/1467 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia - Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/105 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2015/847 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 25.6.2019
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 27.6.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 26.6.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.6.2019

FORSKNING OG UTDANNING
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019 - EØS-notat offentliggjort 26.6.2019*

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019.
EU-institusjonene er blitt enige om ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019.
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 28.6.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Schengen-notat offentliggjort 26.6.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet - Schengen-notat offentliggjort 27.6.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.6.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.6.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2019. EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - EØS-notat offentliggjort 29.6.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.6.2019*
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.6.2019*

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019

MILJØ
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Europaparlaments- og rådssforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019
Minstekrav til gjenbruk av vann - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 26.6.2019
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.6.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.6.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.6.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2019
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2019

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019

TRANSPORT
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.6.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2019
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.6.2019*
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2019
Direktiv om flyplassavgifter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.6.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.6.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.6.2019