Europalov - uke 28/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 28/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.7.-15.7.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.2018.
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.7.2018
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2018
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.7.2018
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018

ENERGI
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
Elektrisitetsdirektiv III - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.7.2018
Energieffektiviseringsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018*
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.7.2018*
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.7.2018*
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2018*
Investeringer og risiki: informasjon om bærekraftighet - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018*

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2018 og 29.3.2018 kunngjort i EU-tidende 9.7.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.2018

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2018*

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2018*
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2018*
Kosmetikkforordningen - Rapport om alternative metoder til dyreforsøk innen kosmetikk lagt fram av Kommisjonen 10.7.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.7.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2018
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.7.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2018
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.7.2018
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018

KULTUR OG MEDIER
En ny europeisk dagsorden for kultur - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.7.2018*
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Fôrvarer
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018
Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre utbredte grisearter til slakt og avl - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.7.2018

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

MILJØ
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren - EØS-notat offentliggjort 11.7.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2018*
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.7.2018
Avløpsdirektivet - Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.7.2018
Minstekrav til gjenbruk av vann - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2018
Avfallsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
Reduksjon av plast i miljøet - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2018

STATISTIKK
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018

TRANSPORT
EU-strategi for automatisert mobilitet - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2018
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018