Europalov - uke 50/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 50/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.12-17.12.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017

Banker og andre kredittinstitusjoner
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 11.12.2017*
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 13.12.2017*
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale registre - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 13.12.2017*
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Børs og verdipapirer
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V) - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017*

FORBRUKERVERN
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk - EØS-notat offentliggjort 15.12.2017
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
EU-anbefalinger om pengspill på internett - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2017.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.12.2017
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017*
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2017

HANDELSFORENKLINGER
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.12.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Kosmetikkforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.12.2017.
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017) - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.12.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.12.2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
Håndheving av regelverket for intellektuelle rettigheter - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2017
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.12.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.12.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2017*
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.12.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2017*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt 23.11.2017 og kunngjort av EFTA-domstolen 12.12.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyreavlsforordningen - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.12.2017*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5 i Nederland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.12.2017*
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Fôrvarer
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fôrmiddelkatalogen: endringer - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017*
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
EU-høring om plastavfall i sjøen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.12.2017*
Utslippsregisterforordningen: europeisk register over forurensningsutslipp - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017*
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet* Eco-Lighthouse - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017
Avløpsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.12.2017
Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.12.2017 (enighet med Rådet)
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.12.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 12.12.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - EØS-notat offentliggjort 12.12.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - EØS-notat offentliggjort 12.12.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.12.2017
Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017.
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse.

Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2017*
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.12.2017
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer:endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 11.12.2017
Pakkelevering over grensene - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2017

TRANSPORT
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.12.2017*
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.12.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.12.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2017*
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia - EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 11.12.2017
Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2017
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.12.2017*