Europalov - uke 10/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.3-8.3.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Delutredning fra det norske granskningsutvalget om praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning lagt fram 4.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.3.2020.
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012.

EU-likestillingsstrategi 2020-2025 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020*
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn - Høring igangsatt av Kommisjonen 5.3.2020*
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.3.2020

ENERGI
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 4.3.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019 - Norsk forskrift kunngjort 6.3.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

FORBRUKERSAKER
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2020*
Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.3.2020
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.3.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.3.2020

HELSE
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.3.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt - Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2020
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge (og tidligere av Island). Beslutningen trer i kraft 7.3.2020.
EUs kontrollforordning om offentlig kontroll av etterlevelse av regelverket for mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd ble revidert i 2017 og vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2019. Etter parlamentssamtykke i Norge og Island trådte EØS-beslutningen i kraft 7. mars 2020. Det gjenstår nå å gjennomføre det nye regelverket i norsk rett. I forbindelse med revisjonen av kontrollforordningen, ble virkeområdet utvidet til flere kontrollområder, blant annet animalske biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler. Med visse unntak trådte den nye forordningen i kraft i EU-landene 19. desember 2019. Gjennomføringen i norsk rett vil kreve økte offentlige utgifter, blant annet til utvikling og drift av IKT-systemer, opplæring og informasjonstiltak. EØS-beslutningen om innlemmelse av forordningen krevde derfor samtykke fra Stortinget og likeså fra Alltinget i Island.

Ikrafttredelsen av EØS-beslutningen om kontrollforordningen medfører også ikrafttredelse for en rekke tilknyttede rettsakter:
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
EU-referansesenter for dyrevelferd - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket - EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)

Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2020
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.3.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Fôrvarer
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2020

Næringsmidler
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling - Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2020
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling - Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2020
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.3.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cycloksydim m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrø som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
EU-listen over ny mat: rettelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.3.2020
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

MILJØ
Europeisk klimalov - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.3.2020*
Europakommisjonen la 4. mars fram forslag til en forordning som lovfester klimanøytralitet i 2050. Forslaget skal nå behandles av Europaparlamenet og Rådet. Samtidig lanserte Kommisjonen en åpen høring (se under) om en planlagt klimapakt som skal fokusere på ulike måter for å involvere samfunnet i klimaarbeidet. De to initiativene er blant flere tiltak som ble varlset i den grønne vekststrategien og som ble lagt fram i desember 2019.

Europeisk klimapakt - Høring igangsatt av Kommisjonen 4.3.2020*
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.3.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020*
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2020*

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.3.2020

TRANSPORT
EUs fjerde jernbanepakke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-sidens utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter i EUs fjerde jernbanepakke eller tilknyttet denne ble 4. mars 2020 oversendt til EU for vurdering. Jernbanepakken innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse fra desember 2020. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. En av jernebanepakkens rettsakter omfattes ikke av det aktuelle utkastet til EØS-beslutning ettersom den er knyttet til direktivet fra 2012 om det europeiske jernbaneområdet. Disse to rettsaktene vil bli behandlet i et eget utkast til EØS-komitebeslutning.

Rettsakter i fjerde jernbanepakke:
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Tilknyttede rettsakter:
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Andre saker på transportområdet:
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 3.3.2020
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.3.2020*
Det europeiske jernbaneår 2021 - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 4.3.2020*
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.3.2020*
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.3.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020