Europalov - uke 11/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 11/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.3.-17.3.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.3.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.3.2019
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 14.3.2019
Vern av varslere - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.3.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)

ENERGI
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Energimerking av husholdningsoppvaskemaskiner (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Energimerking av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019*
Energimerking av lyskilder (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 11.3.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale registre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.3.2019 (enighet med Rådet)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.3.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.3.2019
Verdipapirsentralforordningen - Norsk lov kunngjort 15.3.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore - Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.3.2019*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019. Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.3.2019*
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.3.2019

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet).
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.3.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.3.2019

FORSKNING OG UTDANNING
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet bekreftet av Rådet 13.3.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om luftgjennomtrengelighet for lysåpninger av plastmaterialer og glass samt for takluker - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om motstandsevne mot vindbelastning for utvendige persienner og markiser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.3.2019*
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)

HELSE
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2019*

INDRE MARKED OG EØS
EU-programmet for det indre marked - EØS-notat offentliggjort 12.3.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet bekreftet av Rådet 13.3.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019 (enighet med Rådet)
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet bekreftet av Rådet 13.3.2019
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 13.3.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019*
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027 - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 7.3.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.3.2019
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019 (enighet med Rådet)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 5.3.2019*
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.3.2019. EØS-notat offentliggjort 15.3.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.3.2019*

Fôrvarer
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019

Næringsmidler
Unionslisten for ny mat: rettelse - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl. - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl. - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 16.3.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019*
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat - EØS-notat offentliggjort 16.3.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.3.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019

MILJØ
EU-programmet LIFE (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.3.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2019*
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.3.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for visse produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.3.2019*
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter - EØS-notat offentliggjort 14.3.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019*
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler - EØS-notat offentliggjort 12.3.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019*
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019*
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019*
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2019
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.3.2019
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.3.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat - EØS-notat offentliggjort 14.3.2019

Plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019.
EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Plantevernmiddelforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.3.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.3.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2019*
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.3.2019

STATISTIKK
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Elektronisk godsinformasjon - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.3.2019*
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019*
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Europeisk luftfartsstrategi - Oppfølgingsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.3.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2019*
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019*
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018 - EØS-notat offentliggjort 16.3.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.4.2018, 30.11.2018 og 21.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.3.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.3.2019 (enighet med Rådet)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 12.3.2019