Europalov - uke 15/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 15/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.4.-15.4.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 11.4.2018.
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av kompromisset mellom Europaparlamentet og Rådet som ble fremforhandlet 19. mars. Endringene til utsendingsdirektivet må formelt godkjennes av de to institusjonene før de nye reglene kan publiseres og tre i kraft. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.4.2018
Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Utsendingsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Trygderettigheter for tilsatte og selvstendig næringsdrivende - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.4.2018. Dansk departementsnotat offentliggjort 12.4.2018
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS-notat offentliggjort 13.4.2018

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Energieffektiviseringsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.4.2018

FINANSIELLE TJENESTER
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.4.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech) - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2018
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.4.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Rapport om virkningene av kapitalkravsforordningen og -direktivet for den økonomiske konjunktur lagt fram av Kommisjonen 9.4.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR) - Rapport om virkningene av kapitalkravsforordningen og -direktivet for den økonomiske konjunktur lagt fram av Kommisjonen 9.4.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.4.2018*
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.4.2018
Forenklet distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.4.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.4.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 10.4.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 10.4.2018
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.4.2018

FORBRUKERVERN
Nye rammebetingelser for forbrukerne - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018.*
Europakommisjonen la 11. april fram to direktivforslag som skal styrke både forbrukernes rettigheter og håndhevingen av forbrukerlovgivningen. I en egen meddelelse begrunner Kommisjonen forslagene med referanse til blant annet "dieselgate"-affæren og økende internettsalg. Forslagene om modernisering og bedre håndheving av forbrukerlovgivningen og om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018*
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018*

FORSKNING OG UTDANNING
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

HANDELSFORENKLINGER
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2018

HELSE
Legemidler til barn (pediatriforordningen) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.
Mer enn ti år etter at EU vedtok et eget regelverk om legemidler til barn er punktum satt for den påfølgende EØS-prosessen ved at Island, som siste land, denne uken godkjente beslutningen fra 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen innebærer bl.a. at ESA gis kompetanse til å ilegge bøter. Stortinget samtykket i juni i fjor til EØS-komiteens beslutning og innholdet i regelverket er allerede gjennomført i norsk rett gjennom endringer til legemiddelloven og patentloven. Også Liechtenstein har tidligere godkjent EØS-beslutningen, som nå vil tre i kraft 1. juni 2018. I tillegg til pediatriforordningen (dette faktaarket) omfatter beslutningen en endringsforfordning, en forordning om supplerende beskyttelsessertifikat og en forordning om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler.

Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.
Kosmetikkforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.4.2018
Tobakksdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.4.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.4.2018
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.4.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Slaktekyllingsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.4.2018.
Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2.

Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.4.2018*
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med EP; endelig vedtak)

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018.*
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Det framgår av et lovforslag Kommisjonen la fram 11. april. Forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil, dersom den blir vedtatt, gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.4.2018*

MILJØ
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.4.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.4.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko - EØS-notat offentliggjort 11.4.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre - EØS-notat offentliggjort 10.4.2018

STATISTIKK
Statistikk om jernbanetransport (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.4.2018
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 3.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Pakkelevering over grensene - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet: endelig vedtak)

TRANSPORT
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 12.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak.
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt endringer til regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene skal legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU innføres standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Vedtaket vil om kort tid publiseres i EU-tidende og skal være gjennomført i EU-landene senest to år senere.

Direktiv om flyplassavgifter - Omtale av EU-høring publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.4.2018 og Samferdselsdepartementet 13.4.2018.
Norge ble i 2014 dømt av EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EU-direktivet fra 2009 om flyplassavgifter etter at EØS-komiteen i mars 2012 vedtok å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Den norske gjennomføringsforskriften kom på plass ved årsskiftet 2014/2015. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdselsdepartemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene.

Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 11.4.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.4.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.4.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.4.2018