Europalov - uke 16/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 16/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.4-24.4.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdom i EFTA-domstolen

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein; beslutningen trer i kraft 1.6.2016..
EU-direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene vil fra 1. juni 2016 gjelde hele EØS-området. Direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere. Det skal også sikre egnede nasjonale tvisteløsningsordninger og adgangen for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.

- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.4.2016

ENERGI
- Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet - Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Europeiske langsiktige investeringsfond - Høring igangsatt av Finansdepartementet 21.4.2016.
EU-landene vil fra 9. desember 2015 kunne tilby en ny type investeringsfond som retter seg mot investorer som ønsker å investere i langsiktige prosjekter og virksomheter. Det er klart etter at regelverket for de europeiske langsiktige investeringsfondene nå er publisert i EU-tidende.

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvidasjonsperiode - Utkast til delegert kommisjonsfororodning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.4.2016
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2016

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 21.4.2016.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.4.2016
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.4.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Organisk og avfallsbasert gjødsel - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.4.2016

HELSE
- Bruk av humane vev og celler i humanmedisin - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.4.2016
- Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.4.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.4.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.4.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.4.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.4.2016

INDRE MARKED OG EØS
Digitalisering av EUs industri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.4.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 22.4.2016.
EU har vedtatt en forordning som vil gjøre det slutt på normale roamingavgifter fra sommeren 2017. Regjeringen har gitt grønt lys til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen 27. april. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. EU-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016
Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.3.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016
Digitalisering av EUs industri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.4.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.4.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2016
- Visumfrihet for Georgia - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.4.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Norsk høring om endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19.4.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.4.2016
- Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 20.4.2016
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.4.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8 - EØS-notat offentliggjort 22.4.2016
- Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016

Fôrvarer
- Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2016
- Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader - EØS-notat offentliggjort 20.4.2016
- Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 22.4.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 22.4.2016

Veterinærmedisin
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016

MILJØ
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2016
- Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.4.2016

- Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - EØS-notat offentliggjort 20.4.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll - EØS-notat offentliggjort 20.4.2016
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.4.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om blylodninger i visse typer utstyr - Delegert kommisjonsdirektiv sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.4.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer - Delegert kommisjonsdirektiv sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.4.2016

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av triasulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.4.2016
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.4.2016
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2016
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.4.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2016.
Europakommmisjonen har etablert et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon. Skjemaet kan brukes straks EUs reviderte innkjøpsdirektiv fra 2014 er gjennomført i nasjonal rett.

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.4.2016

STATISTIKK
- Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2016

TRANSPORT
- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 19.4.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.4.2016.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 19. april fram til enighet om den politiske delen av jernbanepakken. Det vil åpne persontrafikken i EU for konkurranse fra 1. januar 2019 og styrke uavhengigheten til infrastrukturforvalterne. Det ble også oppnådd enighet om den siste tekniske delen av jernbanepakken, nemlig oppheving av standardisering av jernbaneforetakenes regnskaper. For de andre tekniske delene, kom partene fram til et kompromiss i mars. Det gjenstår nå for de to EU-institusjonene å bekrefte enigheten i sine formelle organer før pakken kan publiseres i EU-tidene.

- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 19.4.2016
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.4.2016
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.4.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2016