Europalov - uke 44/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 44/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.10.-3.11.2019

Trygdeforordningen: dette finner du i Europalov
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. På Europalovs faktaark finner du alle detaljer rundt beslutningsprosessen i EU, EØS og Norge, inkludert EØS-komitebeslutningen og norske gjennomføringsforskrifter, samt fortolkninger gjort av EU- og EFTA-domstolene.

Trygdeforordningen har vært en hyppig gjenganger i domstolene. For i det hele tatt å få til en omforent enighet om forordningen i Europaparlamentet og EUs ministerråd, måtte man åpenbart utelate detaljer, og i stedet konsentrere seg om hovedlinjene og viktige prinsipper. Dermed har det i større grad enn vanlig blitt overlatt til domstolene å presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.

Siden 2004 har EU vedtatt en rekke endringer til trygdeforordningen. For hver av disse er det laget faktaark på Europalov, men en lenke til en konsolidert, samlet utgave fins også blant nøkkelopplysningene på faktaarket til hovedforordningen.

Europalovs områdesider om arbeids- og sosialpolitkk gir en kronologisk oversikt over siste nytt på området, som kan avgrenses til mer spesifikke deler av EØS-avtalen, for eksempel trygd.

Både områdesidene og faktaarkene inneholder en lenke til en detaljert fremstilling av hvor rettsakter på området befinner seg i EU/EØS-beslutningsprosessen. Her vil du blant annet se at en rettsakt med endringsbestemmelser til trygdeforordningen fortsatt er under behandling i Europaparlamentet og minsterrådet. Forslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, omhandler blant annet arbeidsmobilitet mellom landene med sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. For øvrig skal endringene modernisere dagens regler med det mål at de blir mer rettferdige, klarere og enklere å gjennomføre.

Lenker til Lovdata Pro
For rettsakter som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen gjennom beslutninger i EØS-komiteen, er faktaarkene nå utstyrt med en lenke til rettsakten i Lovdata Pro. Lenken er plassert blant nøkkelopplysningene nederst i de relevate faktaarkene og vil dukke opp fem dager etter datoen for EØS-komitebeslutningen. Har du abonnement på denne tjenesten, får du da tilgang til ytterligere opplysninger og dokumenter om rettsakten. Det gjelder blant norsk oversettelse av rettsakten, relevante norske dommer, artikler i tidsskriftet Eurorett og andre juridiske artikler. Tilsvarende blir EU-rettsaktenes sider i Lovdata Pro utstyrt med en direkte lenke til Europalovs faktaark.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019*
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019*
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019*

ENERGI
Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2019*
Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2019*
Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2019*
Energimerking av klimaanlegg (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 28.10.2019*
Elektrisitetsdirektiv III - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2019
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2019
Gasstransmisjonsforordningen - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019 - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 28.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innberetning og offentliggjøring av transaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Lov- og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 1.11.2019.
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte fororbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Barne- og familidepartementet har nå utarbeidet forslag til nødvendige lovendringer som sammen med en samtykkeproposisjon ble oversendt til Stortinget 1. november 2019. Den nye forordningen skal anvendes i EU-landene fra 17. januar 2020. Både gjeldende og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.

HANDELSFORENKLINGER
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.12.2019

HELSE
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn - Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019

INDRE MARKED OG EØS
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Rapport om operatører av vesentlige tjenester lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.10.2019*

KULTUR OG MEDIER
Europeisk år for kulturarv 2018 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 29.10.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Samtykkeproposisjon fremet av regjeringen 1.11.2019.
EUs kontrollforordning gjelder offentlig kontroll av regelverket for mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd. I 2017 ble den opprinnelige forordningen fra 2004 erstattet av en revidert utgave. Virkeområdet ble samtidig utvidet til flere kontrollområder, blant annet animalske biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler. Med visse unntak skal den nye forordningen anvendes i EU-landene fra 19. desember 2019. EØS-komiteen har vedtatt innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen, men ettersom gjennomføringen i norsk rett vil medføre økonomiske konsekvenser, blant annet til utvikling og drift av IKT-systemer, opplæring og informasjonstiltak, krever vedtaket samtykke fra Stortinget og likeså fra Alltinget i Island. Forordningen vil derfor tre i kraft i Norge først etter at Stortinget har gitt sitt samtykke.

Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.11.2019*
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland - EØS-notat offentliggjort 31.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk - EØS-notat offentliggjort 31.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.11.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 31.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Romania, Slovakia og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.10.2019. EØS-notat offentliggjort 31.10.2019*
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.11.2019*
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.11.2019*
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Import av animalske produkter til eget forbruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019

Næringsmidler
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019

MILJØ
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.10.2019*
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling - Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 25.10.2019
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.10.2019*
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Godkjenning av biocidfamilien 'Boumatic Iodine product family' - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019*
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.10.2019*
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.10.2019*

Plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 28.10.2019
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019*
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019*
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019*
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019*

TRANSPORT
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m. - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2019. Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019