Europalov - uke 47/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 47/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.11.-25.11.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.11.2018.
Marianne Thyssen, EU-kommissær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, la i mars 2018 fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.11.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 21.11.2018
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 20.11.2018

ENERGI
Energimerkeforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.11.2018.
EUs reviderte energimerkeforordning, som ble vedtatt i 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trådte i kraft i EU-landene 1. august i fjor, er fortsatt til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.

Beredskap i elektrisitetssektoren - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 22.11.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018 - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - EØS-notat offentliggjort 22.11.2018
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner - EØS-notat offentliggjort 22.11.2018
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.11.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - EØS-notat offentliggjort 22.11.2018
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet - EØS-notat offentliggjort 22.11.2018
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018

FORBRUKERVERN
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 19.11.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.11.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Handelsagentdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.11.2018.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Gjensidig godkjenning av varer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.11.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen - Utkast til kommisjonsfdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.11.2018*

HELSE
Tobakksdirektivet (revisjon) - Dom avsagt av EU-domstolen 22.11.2018.
EU-domstolen slo 22. november fast at tobakksdirektivets forbud mot salg og eksport av snus ikke strider mot EU-traktaten og derfor er lovlig. Sverige har siden landet ble medlem av EU i 1995 hatt unntak fra salgsforbudet, men kan bare eksportere til Norge, som i 2003 fikk et tilsvarende unntak. Det norske unntaket er hjemlet i EØS-komitebeslutningen om EUs forrige tobakksdirektiv fra 2001. Dagens direktiv, som ligger til grunn for EU-domstolens avgjørelse, ble vedtatt i 2014, men er fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen. På EU-siden er det bare Sverige som har unntak fra direktivets snusforbud.

Helse i Europa 2018 - Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018*
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering - EØS-notat offentliggjort 21.11.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel' - EØS-notat offentliggjort 23.11.2018
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2018

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner november 2018 - EØS-rådets konklusjoner vedtatt 20.11.2018.*
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale.
EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.

Status for det indre marked (2018) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2018*
Harmoniserte standarder for det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2018*
Digital portal for informasjon om det indre marked - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.11.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrett i det digitale indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.11.2018.
Europaparlamentet vedtok i september 2018 en foreløpige holdning til nye EU-regler om digital opphavsrett med sikte på kommende forhandlinger med Rådet. EU-parlamen­tarikerne vil at store selskaper som Google og Facebook skal forhåndskontrollere innhold og samtidig øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil trolig ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Rådet vedtok på sin side en foreløpige holdning til Kommisjonens forslag i mai 2018. Representanter for de to institusjonene forsøker nå sammen med Kommisjonen å finne fram til et kompromiss med sikte på formelt vedtak.

Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.11.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Rådsbehandling 19.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EUs ministerråd la 19. november siste hånd på behandlingen av tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.

Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Rådsbehandling 19.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Rådsbehandling 19.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018

KATASTROFEBEREDSKAP
Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - Høring om planlagt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.11.2018.
EØS-komiteen vedtok i 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Direktivet etablerer en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur samt en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for dermed å bidra til beskyttelse av befolkningen. Direktivet er gjennomført i Norge gjennom endringer til sivilbeskyttelsesloven.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.11.2018*

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Import fra USA av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2018

MILJØ
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien - EØS-notat offentliggjort 20.11.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr - EØS-notat offentliggjort 20.11.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning - EØS-notat offentliggjort 20.11.2018
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.11.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.11.2018
Avfallstransportforordningen - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.11.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018
Reduksjon av plast i miljøet - EØS-notat offentliggjort 20.11.2018

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2018*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.11.2018
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2018
Digital portal for informasjon om det indre marked - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018

TRANSPORT
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.11.2018*
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.11.2018