Europalov - uke 48/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 48/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.11.-2.12.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018

ENERGI
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Dansk departementsnotat offentliggjort 30.11.2018
Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.11.2018
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018 . Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.11.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
En europeisk kapitalmarkedsunion - Meddelelse om gjennomføringen lagt fram av Kommisjonen 28.11.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av de europeiske europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESAs) og sendt til Kommisjonen 29.11.2018*

Forsikring
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2018*
Forsikringsdirektivet: endring og korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2018*
Andre livsforsikringsdirektiv - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018

Banker og andre kredittinstitusjoner

Soliditetskrav til investeringsselskaper - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.11.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Norsk lov kunngjort 23.11.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018

Børs og verdipapirer
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.11.2018
Tilsyn med verdipapirforetak - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2018 og 24.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon, ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 30.11.2018.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Foreløpig holdning (ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 26.11.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

EU-strategi for unge 2019-2027 - Rådsresolusjon vedtatt 26.11.2018
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) - Foreløpig holdning (ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 26.11.2018

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2018

HELSE
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - Rådsbehandling 26.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2018

INDRE MARKED OG EØS
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet - EØS-notat offentliggjort 26.11.2018. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.11.2018.
Europakommisjonens forslag om avskaffelse av sommertid støttes av et flertall av EU-landene, men Rådet vil forskyve avskaffelsen fra 2019 til 2021 i påvente av en konsekvensanalyse. Det norsk EØS-notatet om saken viser at også Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg positiv til avskaffelsen. For å unngå fragmentering, oppfordrer Kommisjonen landene til å harmonisere sine valg. Rådet anbefaler i den forbindelse at Kommisjonen oppnevner en egen koordinator. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

EU-programmet for det indre marked - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon, ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 29.11.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019 - Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018
Forenkling av EU-regelverket og fjerning av administrative byrder: statusrapport 2018 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.11.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018.
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser (2018) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.12.2018
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.11.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Forretningshemmelighetsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern - Rådsbeslutning 26.11.2018*
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 30.11.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2018

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.11.2018
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018t
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.11.2018*
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam - Norsk forskrift kunngjort 29.11.2018
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil - EØS-notat offentliggjort 1.12.2018

Fôrvarer
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - Rådsbehandling 26.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum - EØS-notat offentliggjort 30.11.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud - EØS-notat offentliggjort 26.11.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495) - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon) - Rådsbehandling 26.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MILJØ
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018.
Et nytt EU-direktiv skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om det såkalte ILUC-direktivet (indirect land use change), som skal være gjennomført i EU-landene innen 10. september 2017. Ifølge Klima- og miljødepartementets EØS-notat vil innlemmelse i EØS-avtalen kreve en revisjon av produktforskriften. Handlingsplanen for norsk oppnåelse av fornybardirektivet må kanskje også oppdateres.

EU-klimastrategi for 2050 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.11.2018*
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi - Høring igangsatt av Kommisjonen 29.11.2018*
Miljøvirkningsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.11.2018*
Miljørapportering: teknisk oppdatering - EØS-notat offentliggjort 28.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2018*
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) godkjent av Rådet 28.11.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS' - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.11.2018*
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.11.2018*
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.11.2018*

Plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.11.2018*
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.11.2018

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018

STATISTIKK
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2018*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.11.2018

TRANSPORT
EU-høring om innspill til evaluering av TEN-T 2007-2013 - Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 27.11.2018
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - EØS-notat offentliggjort 1.12.2018
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter - Foreøpig holdning vedtatt av Rådet 29.11.2018
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.11.2018*
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: supplerende bestemmelser angående Brexit - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet godkjent av Rådet 28.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.11.2018*
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2018*
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 29.11.2018 (enighet med Rådet)
Felleseuropeiske luftromskrav og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.11.2018. Analyse av gjennomføringen av forordningen publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.11.2018.