Europalov - uke 9/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 9/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.2-1.3.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.2.2020.
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. Trygdeforordningen har vært en hyppig gjenganger i domstolene. For i det hele tatt å få til en omforent enighet om forordningen i Europaparlamentet og EUs ministerråd, måtte man åpenbart utelate detaljer, og i stedet konsentrere seg om hovedlinjene og viktige prinsipper. Dermed har det i større grad enn vanlig blitt overlatt til domstolene å presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.

Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.2.2020
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.2.2020

ENERGI
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Rådsbehandling 25.2.2020 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Boliglånsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. EØS-komiteen gjorde i 8. mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlamentsgodkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

Forsikringsdirektivet (Solvens II) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.2.2020
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.2.2020

FORBRUKERSAKER
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Lovproposisjon fremmet av Barne- og familiedepartementet 28.2.2020.
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027 - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 28.2.2020

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020

HELSE
Medisinsk utstyrsforordningen - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 28.2.2020
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 28.2.2020

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 26.2.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Nettilgjengelighetsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020.
Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider er fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Forslag til gjennomføring av direktivet i norsk lov ble sendt på høring 1. juli 2019. Høringen omfattet i tillegg tre gjennomføringsrettsakter om henholdsvis tilgjengelighetserklæring, tilsyn og rapportering og harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner.

Direktivet om elektronisk handel - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2020.
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Omtale av forslag til EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.2.2020*
Beskyttelsesltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.2.2020*

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2020

Veterinærmedisin
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020

MILJØ
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.2.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.2.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020 - EØS-notat offentliggjort 28.2.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.2.2020
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2020

TRANSPORT
Flypassasjererforordningen - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020
Kommisjonens forslag fra 2013 avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket om styrking av flypassasjerers rettigheter, men innfører også nye rettigheter. Europaparlamentet ferdigstilte allerede i 2014 sin førstegangsbehandling av forslaget. Det er fortsatt opp til Rådet om det vil godta parlamentets posisjon eller foreslå egne endringer. I siste fall må saken til ny behandling i de to EU-institusjonene.

Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.2.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon - EØS-notat offentliggjort 27.2.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.2.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier - EØS-notat offentliggjort 27.2.2020
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2020*
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.2.2020*
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.2.2020*