Europalov - uke 17/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 17/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.4.-29.4.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.4.2018*
Styrket vern for varslere - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 23.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2018*
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2018 og 24.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018
EØS-avtalen artikkel 29 (sosiale ytelser) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018
Svangerskapsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2018

ENERGI
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2018

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-insitusjonene 24.4.2018
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 24.4.2018

Forsikring
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2018
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2018

Banker og andre kredittinstitusjoner
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2018
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Børs og verdipapirer
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter - Dansk departementsnotat offentliggjort 24.4.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018

Fri bevegelse av kapital
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.4.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat offentliggjort 28.4.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Kunstig intelligens for Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018*
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om vedlikeholdskomponent - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018*
Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om romkomponent - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018*
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon - Rekommandasjon vedtatt av Kommisjonen 25.4.2018*

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.4.2018*
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Taubaneforordningen - Norsk forskrift kunngjort 25.4.2018

HELSE
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018*
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.4.2018*
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 26.4.2018*
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb. - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018. Bakgrunnsnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.4.2018*
Onlineplattformer: regler for åpenhet og rettferdighet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 26.4.2018*
Toppdomenet .eu (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.4.2018*
Mot et felles europeisk dataområde - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018*
Bekjempelse av desinformasjon på nettet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.4.2018*
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.4.2018*
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2018*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.4.2018
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.4.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.4.2018*
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.4.2018*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 27.4.2018*

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2018*
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018*
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.4.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2018
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av visse kobberforbindelser som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2018*
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2018*
Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre grisearter til slakt og avl - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2018*
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2018*
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 27.4.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat) - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp. - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2018*
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2018*
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.4.2018*
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2018*
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203) - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 23.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 25.4.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 25.4.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2018*
Avfallsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2018

Plantevernmidler
Et flertall av EU-landene støttet 27. april et forslag om forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. De tre stoffene som forbys er klotianidin, imidakloprid og tiamethoxam (se under). Forbudet vil med det første bli publisert i EU-tidende og trer i kraft til høsten.

Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.4.2018*
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.4.2018*
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.4.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018*
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og spaltning - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 25.4.2018*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7 - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 27.4.2018
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.4.2018*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 26.4.2018.

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017 - EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen