Europalov - uke 22/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 22/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.5.-4.6.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
Aktsomhetsdirektivet om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 1.6.2023
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 2.6.2023

ENERGI

Energieffektivitet
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Tjenestepensjonsdirektivet 2016 - Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Island 2.6.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.8.2023

Børs og verdipapirer
Regler for detaljinvestorer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.6.2023

FORBRUKERSAKER
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for kobolt - EØS-notat offentliggjort 1.6.2023*
Pakkereisedirektivet 2015 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet for sikkert satellittbasert kommunikasjon og dets tjenester: tjenesteporteføljen for statlige satelittkommunikasjonstjenester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023*
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027: driftskrav - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023
EUs romprogrammer: regler for deling og prioritering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter - Dansk departementsnotat offentliggjort 30.5.2023
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring - Dansk departementsnotat offentliggjort 30.5.2023

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2023
EUs ordning for geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 1.6.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.5.2023

HELSE

Legemidler
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2023

IMMATERIALRETT
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2023

INDRE MARKED OG EØS
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.5.2023
InvestEU-programmet (2021-2027) - Omtale publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 31.5.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.5.2023

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester - Utkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023 med tilbakemeldingsfrist 29.6.2023*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Produktansvarsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Reisedokumenter utstedt av Russland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter (2023) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023*
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler (2023) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023*
Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (revisjon 2023) - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 31.5.2023 med pressemelding*
Retningslinjer for regional statsstøtte (revisjon 2023) - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 1.6.2023 med pressemelding*

KULTUR OG MEDIER
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.6.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.5.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2023*
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2023*

Plantesanitære forhold
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023

Næringsmidler
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023*

MILJØ

Luft
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023

Farlige stoffer
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-dichlorobenzoic acid methylester m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.6.2023*
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022) - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.6.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.5.2023
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023) - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.5.2023

Farlige stoffer: plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av dimoxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2023*
Forlenget godkjenning av lavrisiko stoffet kvartssand i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.6.2023*
Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.6.2023*

STATISTIKK
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2023

TRANSPORT

Veitransport
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2023
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester - Utkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 28.6.2023*
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
Sosiale bestemmelser innen veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023

Sjøtransport
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023*
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023*
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023*
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023*
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 1.6.2023*

Sivil luftfart
Direktiv om flyplassavgifter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 31.5.2023
Flypassasjerforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.2.2023 og 14.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023