Europalov - uke 36/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 36/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.9.-10.9.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Generelt
Digital trygdekoordinering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding*

Fri bevegelighet
Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023

ENERGI

Energieffektivitet
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett - EØS-notat offentliggjort 6.9.2023
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - EØS-notat offentliggjort 6.9.2023

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger) - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.9.2023

Banker og andre kredittinstitusjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.9.2023*

FORBRUKERSAKER
Forbrukerkredittdirektivet 2008 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2023

HELSE

Legemidler
Bruk av humane substanser i humanmedisin - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 8.9.2023

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 8.9.2023
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act) - EØS-notat offentliggjort 8.9.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
GDPR: prosessregler for håndheving - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking - Utkast til direktiv lagt fram av Kommisjonen 7.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 5.10.2023*

KATASTROFEBEREDSKAP
EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur - Forslag til europaparlaments- og rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.9.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.9.2023*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.9.2023. Norsk forskrift kunngjort 7.9.2023*

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2023*
Fornyet godkjenning av et gjærprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.9.2023
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase som fôrtilsetning til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023*
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.9.2023

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.9.2023*
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2023

MILJØ

Luft
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.9.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.9.2023*
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp - Svensk departementsnotat offentliggjort 5.9.2023

Avfall
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023) - Svensk departementsnotat offentliggjort 6.9.2023

Farlige stoffer
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XVII - EØS-notat offentliggjort 7.9.2023*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023

STATISTIKK
Landbruksstatistikk: dyreproduksjon - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 4.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 2.10.2023*
Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.9.2023

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.9.2023*
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 7.9.2023

TRANSPORT

Veitransport
Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.9.2023
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 5.9.2023

Transport med jernbane
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2023*
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur - Svensk departementsnotat offentliggjort 5.9.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2023

Sjøtransport
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023) - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2023
Nasjonalt rapporteringspunkt for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 8.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2023*

Sivil luftfart
Flypassasjerforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 4.9.2023