Europalov - uke 38/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 38/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.9.-24.9.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.6.2017
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.6.2017
Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 21.9.2017

ENERGI
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017*
Europakommisjonens viseformann med ansvar for finansielle tjenester, Valdis Dombrovskis, la denne uken fram forslag til revisjon av EUs finanstilsyn. Formålet er å bedre koordineringen mellom medlemslandenes tilsyn, samtidig som visse kompetanser overføres til EU. Det siste gjelder blant annet tilsynet med indikatorer som brukes til å fastsette prisen på viktige finansielle kontrakter. - I lys av brexit må vi sikre at det blir et ensartet tilsyn, sa Dombrovskis, trolig med tanke på å unngå at britiske banker etablerer seg i EU-land hvor tilsynet er mindre strengt. Finanstilsynsrevisjonspakken består av en meddelelse (dette faktaarket) og fire forslag til forordninger som er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling.

Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017*
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - Endring av forslag lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017*
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017*
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2017*
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2017*
e-pengedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.9.2017*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.9.2017*

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen gjorde 22. september vedtak om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og innlemmelsen i EØS-avtalen krever derfor Stortingets samtykke.

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.6.2017
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2017. Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.6. og 14.7.2017
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeisk solidaritetskorps - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 18.9.2017*
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2017

HANDELSFORENKLINGER
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 20.9.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017

INDRE MARKED OG EØS
Vekst og samhørighet i grenseområdene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor - Åpen konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.9.2017
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.9.2017*
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2017
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.9.2017
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2017.
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2017
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2017*
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2017*
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutningg godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2017*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.9.2017*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2017*
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2017*
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av visse stoffer som fôrtilsetning til dyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av visse stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av anillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.9.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2017*
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Ozonforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5 - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.7.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.9.2017

TRANSPORT
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 18.9.2017.
EUs nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. I veitrafikkloven innføres i tillegg en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr.

Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - EØS-notat offentliggjort 20.9.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017 - EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2017