Europalov - uke 51/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 51/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.12.-23.12.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) - Rådsvedtak 20.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) - Rådsvedtak 20.12.2018 (enighet med Europaparlamentet)
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Rådsvedtak 20.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak). Faktaark publisert av Kommisjonen 20.12.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 17.12.2018

ENERGI
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.12.2018.
EUs 2030-mål for fornybar energi (32%) og energieffektivitet (32.5%) er nå vedtatt og publisert i EU-tidende. Det samme gjelder styringssystemet for energiunionen. Innen årsskiftet og hvert tiende år deretter skal det utarbeides og leveres integrerte nasjonale energi- og klimaplaner. Kommisjonen vil annet hvert år vurdere medlemslandenes fremdrift mot de felleseuropeiske målene, første gang høsten 2021, og eventuelt vedta ulike typer tiltak på unionsnivå for å bidra til at målene nås. Vedtaket om energistyringssystemet er av EU merket som EØS-relevant, men i EØS-notatet om saken peker Olje- og energidepartementet på at regelverket reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Enkelte av disse kan gjøre seg gjeldende hvis det kommer på plass en avtale om en felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 sammen med EU. Se også faktaarkene for Energieffktiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser og Styringssystem for energiunionen.

Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.12.2018
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018
Elektrisitetsforordningen - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Elmarkedsdirektivet - Kompromiss fremfohandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter - EØS-notat offentliggjort 22.12.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Forsikringsdirektivet: endring og korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.12.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser) - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om minstekrav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner - EØS-notat offentliggjort 18.12.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS-notat offentliggjort 17.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2018*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2018*
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2018*
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2018*
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 19.12.2018
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 19.12.2018
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.12.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 19.12.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 17.12.2018. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 17.12.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon) - Rådsvedtak 20.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.12.2018*
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.12.2018*
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.12.2018*

INDRE MARKED OG EØS
Avtale om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av EØS - Avtale mellom Storbritannia og de tre EØS/EFTA-landene fremforhandlet 20.12.2018.*
Norge, Island og Liechtenstein er blitt enige med Storbritannia om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av EU og EØS-avtalen. Rettighetene til borgere fra de tre landene som bor i Storbritannia vil bli videreført og håndhevet gjennom et nytt, uavhengig britisk overvåkingsorgan. Tilsvarende vil EFTAs overvåkingsorgan ESA se til at rettighetene til britiske borgere rettigheter i de tre EØS/EFTA-landene respekteres med EFTA-domstolen som tvisteløser. Dette innebærer endringer i ODA-avtalen om ESAs og EFTA-domstolens komptetanse som først må godkjennes. Avtalen omfatter kun borgere som har benyttet seg av den frie bevegeligheten før den planlagte overgangsperioden mellom EU og Storbritannia utløper. Det er en imidlertid forutsetning for ikrafttredelse av avtalen mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia at utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia blir en realitet og faktisk trer i kraft som planlagt 30. mars 2019.

Status for det indre marked (2018) - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.12.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring av pristaksregulering igangsatt av Samferdselsdepartementet 11.12.2018. Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018.
EUs nye BEREC-forordning vil senke maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre at norske forbrukere får tilsvarende prisreduksjoner fra samme dato, kan forordningens pris­bestemmelser bli gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Det fremgår av Samferdselsdepartementets forslag til forskriftsendringer som nå er på høring. Endringene vil gjelde det norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet land i EU/EØS-området.
Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende 17. desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette har Norge, Island og Liechtenstein ikke villet innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen.

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.12.2018.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.

Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz - EØS-notat offentliggjort 20.12.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 21.12.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design - EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene - Norsk lov kunngjort 20.12.2018
Opphavsrettsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2018
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 19.12.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur - Rådsbeslutning vedtatt 20.12.2018*
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018*
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 20.12.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2018
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2018

Fôrvarer
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris, oppfôringssvin og arter av mindre økonomisk betydning av smågris for oppfôring - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*

Næringsmidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til omsetning av kjerner fra Digitaria exilis som tradisjonell mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2018*
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2018*
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018

MILJØ
CO2-utslippsskrav for personbiler - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 14.12.2018. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 14.12.2018. Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
En lovendring som gjennomfører nye EU-regler for CO2-utslipp fra biler kan ifølge Samferdelsdepartementet bety at flere elbiler blir tilgjengelige for kjøpere i Norge. EU vil nå inkludere Norge i beregningene for gjennomsnittlig CO2-utslipp per bilprodusent, hvilket kan bety at produsentene vil tilby Norge flere biler med lavt utslipp. EU-reglene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 og som Stortinget har godkjent, vil for øvrig gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr ved for høye utslipp. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015 samt indirekte et stort antall tilknyttede rettsakter. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.

CO2-utslipp fra varebiler - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 14.12.2018. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 14.12.2018. Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
EU-programmet LIFE (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 20.12.2018
EU-klimavisjon for 2050 - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.12.2018
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2018
Reduksjon av plast i miljøet - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018*
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018*
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018*
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 20.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018*
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.12.2018
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer. (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015 - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer. (av tilknyttet rettsakt)
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer (av tilknyttet rettsakt)
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer. (av tilknyttet rettsakt)
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2018

Plantevernmidler
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.12.2018*
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.12.2018*
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.12.2018*
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2018
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*
Fornyet godkjenning av methoxyfenozide som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2018*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2018
Konsesjonskontraktsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2018

STATISTIKK
Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.12.2018
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser om geografisk inndeling med hensyn til Storbritannia - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018*
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister - EØS-notat offentliggjort 19.12.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019 - EØS-notat offentliggjort 19.12.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Advokatdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2018

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - Rådsvedtak 20.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018*
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2018
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.12.2018
Flysikkerhet: bestemmelser om sertifisering av produkter og foretak i Storbritannia i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og EFB-nettbrett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018*
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2018
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2018*
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017 - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2018