Europalov - uke 7/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 7/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.2.-17.2.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.2.2019.
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.

Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.2.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 13.2.2019

ENERGI
Energimerkeforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.2.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Boliglånsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.2.2019*
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.2.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.2.2019
Europeisk personlig pensjonsordning - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet og bekreftet av Rådet 13.2.2019
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.2.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.2.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)

HELSE
Vurdering av medisinsk teknologi - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.2.2019*

INDRE MARKED OG EØS
EU-programmet for det indre marked - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.2.2019

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrett i det digitale indre marked - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.2.2019.
Nye EU-regler om digital opphavsrett kan medføre at store selskaper som Google og Facebook må øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på internett uten vederlag.

Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkninger sendt til EU-domstolen 16.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.2.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter av Europaparlamenet og Rådet 14.2.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019 (enighet med Rådet)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.2.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.2.2019*
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.2.2019*

Fôrvarer
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.2.2019.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje) - Høring i forbindelse med evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 11.2.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for olje fra Coriandrum sativum som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.2.2019*
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.2.2019*
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.2.2019*
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.2.2019*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021 - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat - EØS-notat offentliggjort 16.2.2019

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2019*

MILJØ
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.2.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.2.2019
Minstekrav til gjenbruk av vann - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2012-2030 - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.2.2019*
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.2.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8 - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2019*

TRANSPORT
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.2.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019 (enighet med Rådet)
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.2.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
Adgang til det internasjonale marked for busstransport - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.2.2019*
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019*
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019*
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.2.2019*
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.2.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.2.2019
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.2.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - Norsk forskrift kunngjort 11.2.2019
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2019